ACADEMICS:

As stipulated by the Western Cape Education Department, Longacres Private School in Langebaan follows the CAPS integrated curriculum.  All Longacres private school's staff members have attended extensive CAPS training and continue attending workshops to keep updated with new developments. The school incorporated technology and practical sessions into planning to ensure that every pupil is challenged, intrigued and inspired daily.

INCLUDED IN THE CURRICULUM:

GARDENING/AGRICULTURE:
Longacres Private School's pupils are all involved in our gardening program.  We prepare the soil, plant seeds, weed, maintain our patch and watch our crops grow.  Pupils learn about seasonal vegetables, as well as various other plants and crops. 

WOODWORK AND NEEDLEWORK:
At Longacres Private School in Langebaan, each pupil has a creative side and with activities such as needlework and woodwork, children get another oppourtunity to explore their creativity.  Pupils are challenged mentally and attempt practical problem solving whilst working on the creations.

LEADERSHIP DEVELOPMENT:                                                                                                                                                                                                                                               A new programme at our school s leadership development. The focus is on the values of leadership and how you can implement it in everyday life. It is also very imortant that learners understand that leadership means to serve, and that entails hard work and taking responsibillity for your decisions and actions. 

TECHNOLOGY INTEGRATION:
In all grades, each student has access to an iPad. This exciting new technology is used to draft and edit writing, practice math facts, access online educational programs, and create student projects. Longacres private school will use the likes of wood-puzzle-style apps to develop motor skills, abcPocketPhonics for tracing letters, and Math Bingo for basic maths. iBooks engage and intrigue learners whilst developing reading skills. Students are more engaged and willing to participate in the learning process.Wireless capability means teachers aren't tied to their computer, and don’t need to worry about someone tripping over cables.  A variety of differentiated teaching methods are geared to the individual learner.  At any time there may be small groups working together, hands-on activities, and whole group instruction using the Smart Boards.

THE FOLLOWING SERVICES ARE AVAILABLE: 

•    Occupational Therapist:  Susanne Huddlestone: 082 592 5338

•    Speech Therapist:  Bertie:  071 550 2088 & Jolande Nieuwoudt 074 306 3511

•    Art Classes: Jorieka: 076 331 7499 

•    WCMA Music school: Lize Brown: 072 111 6268 

•    Horse riding: Samantha Liebenberg: 022 772 0302 

•    Audio Blox: Estelle: 022 7721816 / 083 950 4803 

•    Reading and study centre: Riana Steyn: 082 853 1976 

•    Brain Gain : Theresa de Klerk: 084 580 5600 

•    Beaux-Arts: Tracey Anne: 0798124505

  • Kumon: 082 957 8985 

 

 

AKADEMIES:

Longacres Privaatskool in Langebaan volg die KABV kurrikulum, soos deur die Wes-Kaapse Onderwys Departement voorgeskryf. Al ons opvoeders is opgelei om die kurrikulum in sy totale omvang aan te bied, en woon gereeld verdere opleidingsessies by om op die voorpunt te bly van die nuutste tendense in die onderwys. Die skoolkurrikulum inkorpereer tegnologie en praktiese sessies in die beplanning, om te verseker dat elke leerder daagliks geinspireer, uitgedaag en geboei bly tydens alle aktiwiteite.

INGESLUIT IN DIE KURRIKULUM:

TUINBOU:
                                                                                                                                                                                                                    Longacres Privaatskool se leerders is almal betrokke by ons tuinbou program. Ons bewerk die grond, plant sade, blomme, plante, roei onkruid uit, en neem waar hoe die gewasse groei. Leerders leer oor seisoenale groente asook ander gewasse.

HOUTWERK EN NAALDWERK:
By Longacres ontvang elke leerder die geleentheid om hulle kreatiwiteit uit te leef met aktiwitiete soos houtwerk en naaldwerk. Leerders word uitgedaag om tydens die projekte probleemoplosssing strategiee aan te leer en toe te pas. 

TEGNOLOGIE INTEGRASIE:
In alle grade, ontvang elke leerders toegang tot 'n Ipad. Hierdie tegnologie word gebruik vir om skryfstukke te beplan en hersien, die inoefening van Wiskundige begrippe, om toegang te verkry tot aanlyn programme en om navorsing vir projekte te doen. Longacres Privaatskool gebruik legkaart apllikasies om motoriese vaardigehede te ontwikkel, abcPocketPhonics vir letter vorming, Math Bingo vir basiese Wiskunde en iBooks om leesvardighede op te skerp. Die hedendaagse leerder word ingetrek om deel van die onderrig proses te vorm. Die Wi-Fi verseker geen kabels wat rondle nie, en personeel is nie net beperk tot rekenaars by die gebruik van tegnologie tydens klassikale onderrig nie. 'n Verskeidenheid gedifferernsieerde onderrig metodes word gebruik om elke leerder te betrek en te bereik. Groep aktiwiteite vorm ook deel van ons program, met ons interaktiewe witborde wat ,n groot rol speel hiermee. 

LEIERSKAPONTWIKKELING:                                                                                                                                                                                                                                                 'N nuwe program wat by ons skool aangebied word, is leierskapontwikkeling. Die fokus is watter waardes 'n leier oor moet beskik. Dit is ook baie belangrik dat die leerders dat om 'n leier te wees, jy moet dien. Dit sluit harde werk in en ook om verantwoordelikheid te neem vir jou besluite en optredes. 

DIE VOLGENDE DIENSTE IS BESKIKBAAR: 

•    Arbeids terapeut: Susanne Huddlestone 082 592 5338

•    Spraak terapeut:  Bertie:  071 550 2088 & Jolande Nieuwoudt 074 306 3511

•    Kunsklasse: Jorieka: 076 331 7499 

•    WCMA Musiekskool: Lize Brown: 072 111 6268 

•    Perdry: Samantha Liebenberg: 022 772 0302 

•    Audio Blox: Estelle: 022 7721816 / 083 950 4803 

•    Lees- en studie sentrum: Riana Steyn: 082 853 1976 

•    Brain Gain : Theresa de Klerk: 084 580 5600 

•    Beaux-Arts: Tracey Anne: 0798124505 

  • Kumon: 082 957 8985 

 

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth