ACADEMICS:

As stipulated by the Western Cape Education Department, Longacres Private School in Langebaan follows the CAPS integrated curriculum.  All Longacres private school's staff members have attended extensive CAPS training and continue attending workshops to keep updated with new developments. The school incorporated technology and practical sessions into planning to ensure that every pupil is challenged, intrigued and inspired daily.

INCLUDED IN THE CURRICULUM:

GR.1-GARDENING:
Gr.1 Longacres Private School's pupils are all involved in our gardening program.  We prepare the soil, plant seeds, weed, maintain our patch and watch our crops grow.  Pupils learn about seasonal vegetables, as well as various other plants and crops. 

GR.2- FRENCH KNITTING:
At Longacres Private School in Langebaan, each pupil has a creative side and with this activity children get another oppourtunity to explore their creativity.  Pupils are challenged mentally and attempt practical problem solving whilst working on the creations.

Gr.3 - KNITTING

Knitting isn't just for grannies and boring aunts. No, at Longacres, the grade 3 classes will learn all the skills and enjoyment of this ancient art. We will also apply our knitwear to entrepreneurship to see who is the boss of our new generation.

EXPERI-BUDDIES (Gr 1-3)

Experi-buddies is an educational extra-mural science programme that uses experiments to show young children that the world of science can be fun. This is done by means of interactive projects, exciting demonstrations and basic experiments. We aim to make your child's introduction to science an unforgettable experience.


TECHNOLOGY INTEGRATION:
In all grades, each student has access to an iPad. This exciting new technology is used to draft and edit writing, practice math facts, access online educational programs, and create student projects. Longacres private school will use the likes of wood-puzzle-style apps to develop motor skills, abcPocketPhonics for tracing letters, and Math Bingo for basic maths. iBooks engage and intrigue learners whilst developing reading skills. Students are more engaged and willing to participate in the learning process.Wireless capability means teachers aren't tied to their computer, and don’t need to worry about someone tripping over cables.  A variety of differentiated teaching methods are geared to the individual learner.  At any time there may be small groups working together, hands-on activities, and whole group instruction using the Smart Boards.

THE FOLLOWING SERVICES ARE AVAILABLE: 

•    Occupational Therapist:  Susanne Huddlestone: 082 592 5338

•    Speech Therapist:  Bertie:  071 550 2088 & Jolande Nieuwoudt 074 306 3511

•    Art Classes: Jorieka: 076 331 7499 

•    Longacres Music School: Eric: 082 843 9872

•    Horse riding: Samantha Liebenberg: 022 772 0302 

•    Audio Blox: Estelle: 022 7721816 / 083 950 4803 

•    Chess: Basil Ellman: 073 452 3927

•    Rugby Skills Development: Heinrich Hough: 072 474 2933

•    Beaux-Arts: Tracey Anne: 0798124505

  • Tennis: Tsitsi- 061 825 9075
  • Athletics: Johan Hanekom: 071 671 0157
  • Dance: Rethea: 083 414 0060
  • Kumon: Fanie Wagener: 082 957 8985
  • Photographer: Liesl Basson: 083 460 3544

 

AKADEMIES:

Longacres Privaatskool in Langebaan volg die KABV kurrikulum, soos deur die Wes-Kaapse Onderwys Departement voorgeskryf. Al ons opvoeders is opgelei om die kurrikulum in sy totale omvang aan te bied, en woon gereeld verdere opleidingsessies by om op die voorpunt te bly van die nuutste tendense in die onderwys. Die skoolkurrikulum inkorpereer tegnologie en praktiese sessies in die beplanning, om te verseker dat elke leerder daagliks geinspireer, uitgedaag en geboei bly tydens alle aktiwiteite.

INGESLUIT IN DIE KURRIKULUM:

GR.1-TUINBOU:
Longacres Privaatskool se leerders is almal betrokke by ons tuinbou program. Ons bewerk die grond, plant sade, blomme, plante, roei onkruid uit, en neem waar hoe die gewasse groei. Leerders leer oor seisoenale groente asook ander gewasse.

GR.2-TOLLETJIE BREI:
By Longacres ontvang leerders die geleentheid om hul kreatiwiteit uit te leef met hierdie aktiwiteit. Leerders word uitgedaag om tydens die projekte probleemoplosssing strategiee aan te leer en toe te pas. 

Gr.3- BREI

Brei is nie net vir oumas en vervelige tannies nie, Nee, hier by Longacres gaan die graad 3's al die vaardighede en genot van hierdie oeroue kuns aanleer. Ons gaan ons breiwerk ook aanwend tot entrepeneurskap en kyk wie is die baasbreier van ons nuwe generasie.

EXPERI-MAATJIES(Gr 1-3)

Experi-maatjies is 'n buitemuurse wetenskapprogram wat eksperimente gebruik om vir jong kinders te leer dat die wereld van wetenskap pret kan wees. Dit word gedoen deur gebruik te maak van interaktiewe projekte, oulike demonstrasies en eenvoudige eksperimente. Daar word gepoog om jou kind se eerste blootstelling aan wetenskap 'n onvergeetlike leerervaring te maak.


TEGNOLOGIE INTEGRASIE:
In alle grade, ontvang elke leerders toegang tot 'n Ipad. Hierdie tegnologie word gebruik vir om skryfstukke te beplan en hersien, die inoefening van Wiskundige begrippe, om toegang te verkry tot aanlyn programme en om navorsing vir projekte te doen. Longacres Privaatskool gebruik legkaart apllikasies om motoriese vaardigehede te ontwikkel, abcPocketPhonics vir letter vorming, Math Bingo vir basiese Wiskunde en iBooks om leesvardighede op te skerp. Die hedendaagse leerder word ingetrek om deel van die onderrig proses te vorm. Die Wi-Fi verseker geen kabels wat rondle nie, en personeel is nie net beperk tot rekenaars by die gebruik van tegnologie tydens klassikale onderrig nie. 'n Verskeidenheid gedifferernsieerde onderrig metodes word gebruik om elke leerder te betrek en te bereik. Groep aktiwiteite vorm ook deel van ons program, met ons interaktiewe witborde wat ,n groot rol speel hiermee. 

 

DIE VOLGENDE DIENSTE IS BESKIKBAAR: 

•    Arbeidsterapeut: Susanne Huddlestone 082 592 5338

•    Spraak terapeut:  Bertie:  071 550 2088 & Jolande Nieuwoudt 074 306 3511

•    Kunsklasse: Jorieka: 076 331 7499 

•    Longacres Musiekskool: Eric: 082 843 9872

•    Perdry: Samantha Liebenberg: 022 772 0302 

•    Audio Blox: Estelle: 022 7721816 / 083 950 4803 

•    Rugby Skills Development: Heinrich Hough: 072 474 2933

•    Skaak: Basil Ellman: 073 452 3927

•    Beaux-Arts: Tracey Anne: 0798124505 

  • Kumon: Fanie Wagener: 082 957 8985 
  • Tennis: Tsitsi: 061 825 9075
  • Atletiek: Johan Hanekom: 071 671 0157
  • Dans: Rethea: 083 414 0060
  • Fotograaf: Liesl Basson: 083 460 3544

 

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth