Tennis:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae en Tye: Soos vooraf gereel deur afrigter.  (Kwartaal 1 en 4)

Kleredrag vir aktiwiteit: Groen sportbroek, groen sporthemp, wit sokkies, tennis skoene, skool sporthoed en tennisrakket.

                                                                                                                                                                                                                                                                Kostes van aktiwiteit:
Geen koste

Tennis:

Days and times of activity:

Days and Times:  As pre-arranged by coach.(Terms 1 and 4)

Clothing used at activity:

Green school sport shorts, green and yellow school sports shirt, white socks, tennis shoes, school sports cap and tennis racket.

Costs of activity:

No Cost

 

Back Back to top