ADVIESRAAD/ADVISORY BOARD:                                                                                                                                                                                                             

Andries Fokkens  Voorsitter/Chairman
Niekie Pretorius  Onder-voorsitter/Vice-chairman
Johan Oettle   Eienaar/Owner 
Petrie Oettle  Eienaar/Owner 
Fanie Wagener  Trust
OOV voorsitter/PTA chairman Alec Reynders
Manta Huisamen  Deptartementshoof Intersen fase/HOD Intersen phase 
Carika Kotze Bemarking
Anelle Nel  Departementshoof Grondslagfase/HOD Foundation phase
Kotie Wagener Seeskulpie
Gerard Brune  Addisionele lid/Additional member 
Jurgens Schreuder  Hoof/Principal

 

HISTORY/GESKIEDENIS:

The school was formed in 2013 with the start of the first Gr. 1 class. The owners, Johan and Petrie Oettle decided it was the logical thing to do with Seeskulpie EDC, already in it's 9th year of excistence, being a natural feeding source to the newly formed Longacres Private School.  

Die skool is in 2013 gestig, met die aanvang van die eerste Gr. 1-klas. Die eienaars, Johan en Petrie Oettle het besluit dit was die logiese ding om te doen met Seeskulpie VKO, reeds in sy 9 bestaansjaar, wat 'n natuurlike voedingsbron was vir die nuutgestigte Longacres Privaatskool.

SCHOOL HOURS:

All learners start school at 7:45
Gr.1 and 2 learners finish at 13:15 every day
Gr. 3 - 9 learners finish at 14:00 every day

SCHOOL TERMS:

1st Term: (7) 9 January - 15 March
2nd Term: 2 April - 14 June 
3rd Term: 9 July - 20 September
4th Term: 1 October - 4 (6) December

SCHOOL FEES: 2019                                                                                                                                                      

Enrolment Fees (All grades): R4 000 (once off and not refundable)

Gr 1 to 9

 • Academic teaching.
 • Ipad and Wi-Fi use and relevant application purchases per grade
 • Experi-buddies science lessons (Gr. 1 to 3)
 • Orchestra 
 • Knitting (Gr. 3) / French Knitting (Gr. 2)/ Gardening (Gr. 1)
 • Tennis Lessons with Step Ahead academy(Gr.1- Gr.3) as part of PT for Term 1 and 4.
 • Music Education
 • School Art
Class              School fee per month Aftercare fee per month Fullday (Aftercare + School total per month) Aftercare fee per day (arranged and paid before 12pm on the spesific day)
Grade 1-3          R 2 450.00 R 990.00 R 3 440.00 R 80.00
Grade 4-6 R 2 580.00 R 990.00 R 3 570.00

 

R 80.00

Grade 7 - 9 R 2 680.00 R 990.00 R 3 670.00 R 80.00

BUS AND AFTERCARE FEES: 2019

Bus Bus fee per month Aftercare fee per month Total per month for Bus and Aftercare
Vredenburg bus R 1 300.00 0 R 1 300.00
Saldanha bus R 1 200.00 0 R 1 400.00
Velddrif bus R 1 400.00 0 R 1 400.00

The aftercare fee includes a balanced lunch and a afternoon snack. Homework can be done at the homework centre.

SUPPLIER OF SCHOOL UNIFORM:

De Jagers in the Weskus Mall (Vredenburg).                                                                                                                                                                                                                                    There is also a secondhand shop in the main building of the school where you can by used school clothes.

SKOOL URE: 

Alle leerders begin om 7:45                                                                                                                                                                                                                                                         Gr.1 en 2 leerders eindig om 13:15 elke dag                                                                                                                                                                                                                                     Gr. 3 - 9 leerders eindig om 14:00 elke dag

SKOOL KWARTALE:

1ste Kwartaal: (7) 9 Januarie - 15 Maart
2de Kwartaal: 2 April - 14 Junie
3de Kwartaal: 9 Julie - 20 September
4de Kwartaal: 1 Oktober - 4 (6) Desember

SKOOLFOOIE: 2019

2019 Inskrywingsfooi (Alle grade): R4 000 (eenmalig en nie terugbetaalbaar)

Gr 1 tot 9

 • Akademiese Opleiding
 • Die huur van Apple Tablette en gebruik van die Wi-Fi en die aankoop van relevante apps.
 • Experi-Maatjies Wetenskapsprogram (Gr. 1 tot 3)
 • Orkes 
 • Brei (Gr. 3) / Tolletjie Brei (Gr. 2) / Tuinbou (Gr. 1)
 • Musiek Opleiding
 • Skole Kuns
 • Tennis Afrigting deur Step Ahead Akademie(Gr 1-3) tydens kwartaal 1 en 4 as deel van LO.
Graad            Skoolfooie per maand Naskoolfooie per maand Voldagfooie per maand (Skool en Naskool) Naskool per dag (gereel en betaal voor 12:00 op die spesifieke dag)

Grade 1-3       

R 2 450.00 R 990.00 R 3 440.00 R 80.00
Grade 4-6 R 2 580.00 R 990.00 R 3 570.00 R 80.00
 
Grade 7-9 R 2 680.00 R 990.00 R 3 670.00 R 80.00

 

BUS EN NASKOOLFOOIE: 2019

Bus Bus fooie per maand Naskoolfooie per maand Totale fooie (Bus en Naskool)
Vredenburg bus R 1 300.00 0 R 1 300.00
Saldanha bus R 1 200.00 0 R 1 200.00
Velddrif bus R 1 400.00 0 R 1 400.00

Die nasorgfooi sluit 'n gebalanseerde middagete en 'n namiddag happie in. Huiswerk kan in die huiswerksentrum gedoen word.

VERSKAFFER VAN SKOOLDRAG:

De Jagers in die Weskus Mall (Vredenburg).

Die skool het ‘n tweedehandse skoolklere winkel in die hoofgebou van die skool.

 

MOTTO & VISION

Longacres Private School's motto represents the following: The cycle of birth and renewal is often symbolized in the annual acgricultural cycle of sowing and harvesting.

Wheat:  Wheat is linked with the fertility and life force.

Green: Green is the colour of plant life and green is also for awakenings, new beginnings and growth.

Black: Black is the colour for power and authority.

White: Symbolizes purity and innocence  

Longacres is a dual medium Private School in Langebaan where children have the right to strive and reach their full potential.

Longacres Private School in Langebaan is one of the leading dual medium schools on the West Coast in the Western Cape. It is not only a diverse educational institution with a Christian ethos, but a school community with great understanding and tolerance for other religious groups. Longacres Private School strives for excellence and the holistic development of each child: physically, academically and creatively. Our school ensures optimal growth and exposure to quality cultural and sport activities through professional education.

Missie en Visie

Longacres is 'n dubbelmedium privaatskool in Langebaan waar kinders die reg het om te streef daarna om hulle volle potensiaal te bereik.

Longacres Privaatskool in Langebaan is een van die voorste dubbelmedium skole aan die Weskus in die Wes-Kaap. Dit is nie net 'n diverse opvoedkundige instelling met 'n Christelike etos, maar 'n skoolgemeenskap met groot begrip en verdraagsaamheid vir ander godsdienstige groepe. Longacres Privaatskool streef na uitnemendheid en die holistiese ontwikkeling van elke kind: fisies, akademies en kreatiwiteit. Ons skool verseker optimale groei en blootstelling aan gehalte kulturele en sport aktiwiteite deur professionele opleiding.

 

CODE OF CONDUCTBack Back to top