AANSOEK OM TOELATING / APPLICATION FOR ADMISSION
 

LEERLINGBESONDERHEDE / CHILDS INFORMATION
(Let wel: Slegs een leerder per vorm / Please Note: Only one learner per form)

Skoolfonds Opbetaal Brief/  School fees Paid Letter

Download here 

Moet Voltooi word deur Hoof van die skool waarin U kind tans is en die vorm Moet Longacres Aansoek vergesel.

To be Completed by Principal of Curent school and Must accompany Longacres Application.


 

  * Fields are mandatory
   
 

A.  PERSOONLIKE INLIGTING / PERSONAL INFORMATION

   
  * VAN / SURNAME
 
   
  * GESLAG / GENDER:
 
   
  * HUISTAAL / HOME LANGUAGE:
 
   
  * VOLLE NAME / FULL NAMES:
 
   
  * TOELATINGSDATUM / DATE OF ADMISSION:
 
   
  * HUIDIGE GRAAD VAN LEERDER / CURRENT GRADE OF LEARNER:
 
   
  * GEBOORTEDATUM / DATE OF BIRTH:
 
   
  * OUDERDOM / AGE:
 
   
   
 

B.  VORIGE SKOOL / PREVIOUS SCHOOL

   
  * NAAM EN ADRES VAN VORIGE SKOOL / DAGSORG WAT LEERDER BESOEK HET / NAME AND ADDRESS OF PREVIOUS SCHOOL OR DAY CARE ATTENDED:
 
   
  * PERSONE WAT U KIND BY DIE SKOOL MAG KOM HAAL / PERSONS ALLOWED TO COLLECT YOUR CHILD FROM SCHOOL
 
   
  * TELEFOONNOMMER IN GEVAL VAN NOOD / TELEPHONE NUMBER IN CASE OF EMERGENCY
 
   
   
 

C.    MEDIES

   
  * Merk die siekte(s) wat die leerder gehad het/ Tick the illnes(ses) the learner had:
     
  Masels / Measles
  Duitse Masels / German Measles
  Kinkhoes / Hooping-cough
  Pampoentjies / Mumps
  Waterpokkies / Chicken-pox
  Geen / None
     
  MELD ander belangrike siektes aan waaraan die leerder ly of gely het: bv. ASMA, EPILEPSIE ens. Please mention any other illnesses the learner had or may have eg ASTHMA, EPILEPSY etc.
 
   
  * IS U KIND SE INENTINGS OP DATUM? HAS THE CHILD HAD ALL RELEVANT VACCINATIONS TO DATE?
     
  Yes
  No
   
  ‘n Afskrif van die leerder se kliniekkaart moet asseblief die aansoek vergesel. Please send a copy of the clinic card with this application.
 
   
  ALLERGIEë / ALLERGIES:
 
   
  OPERASIE(S) wat leerder ondergaan het. OPERATIONS the learner had.
 
   
  * HUISDOKTER / FAMILY PRACTITIONER:
 
   
  * TELEFOONNOMMER / TELEPHONE NUMBER:
 
   
  * MEDIESE FONDS / MEDICAL AID:
 
   
  * MEDIESE FONDS NOMMER / MEDICAL AID NUMBER:
 
   
  * NAASBESTAANDES / NEXT OF KIN:
 
   
  * ADRES / ADDRESS:
 
   
  * TELEFOONNOMMER / TELEPHONE NUMBER:
 
   
  * SELFOON / CELLPHONE:
 
   
   
 

 2. FAMILIEBESONDERHEDE / FAMILY INFORMATION

   
   
 

VADER / STIEFVADER / WETTIGE VOOG FATHER / STEPFATHER / LEGAL GUARDIAN

   
  * VOLLE NAME / FULL NAMES:
 
   
  * VAN / SURNAME:
 
   
  * ID NOMMER / ID NUMBER:
 
   
  * STRAAT ADRES / STREET ADDRESS
 
   
  * POSADRES / POSTAL ADDRESS:
 
   
  POSKODE / POSTAL CODE:
 
   
   
 

TELEFOONNOMMERS / TELEPHONE NUMBERS:

   
  Home / Huis:
 
   
  Work / Werk:
 
   
  * Cell / Sel:
 
   
  * EMAIL / EPOS :
 
   
  * BEROEP / OCCUPATION:
 
   
  NAAM VAN BESIGHEID EN ADRES/ BUSINESS NAME AND ADDRESS:
 
   
  STEL BELANG OM THE HELP MET / WILLING TO HELP WITH:
 
   
   
 

MA / STIEFMA / WETTIGE VOOG 
MOTHER / STEPMOTHER / LEGAL GUARDIAN

   
  * VOLLE NAME / FULL NAMES::
 
   
  * VAN / SURNAME:
 
   
  * ID NOMMER / ID NUMBER:
 
   
  * STRAAT ADRES / STREET ADDRESS:
 
   
  POSADRES / POSTAL ADDRESS::
 
   
  POSKODE / POSTAL CODE::
 
   
   
 

TELEFOONNOMMERS / TELEPHONE NUMBERS

   
  Home / Huis:
 
   
  Work / Werk::
 
   
  * Cell / Sel::
 
   
  * EMAIL / EPOS ::
 
   
  BEROEP / OCCUPATION::
 
   
  NAAM VAN BESIGHEID EN ADRES / BUSINESS NAME AND ADDRESS::
 
   
  STEL BELANG OM THE HELP MET / WILLING TO HELP WITH::
 
   
  Afskrif van u kind se identitietsdokument / geboortesertifikaat / Copy of the child’s identity document / certificate of birth :
 
   
  Afskrif van u kind se immuniseringssertifikaat /A copy of the child’s immunization certificate :
 
   
  Afskrif van u kind se jongste rapport /A copy of the child’s recent progress report :
 
   
  Afskrif van beide ouers se identiteitsdokumente /A copy of both the parents’ identity documents :
 
   
   
 

ONDERRIGGELD / TUITION FEES:

   
  * Leerder se naam en van/ Learner’s name and surname::
 
   
  * Graad / Grade:
 
   
   
 

NEEM ASSEBLIEF KENNIS 

 • Kragtens Artikel 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is beide ouers aanspreeklik om verpligte skoolgeld te betaal. / In terms of Section 39 of the South African Schools Act, both parents are liable to pay the compulsory school fees. 
 • Kragtens Artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, mag die skool betaling van hierdie verpligte gelde afdwing. / In terms of Section 40 of the South African Schools Act, the school may enforce payment of the compulsory school fees. 

BETALINGSOOREENKOMS: Ek/ons onderneem om ons onderriggeld te betaal.  ALBEI ouers se inligting moet verskaf word /

PAYMENT AGREEMENT:  I/We undertake to pay the tuition fees. BOTH parents information must be supplied

   
   
 

VADER / STIEFVADER / WETTIGE VOOG / FATHER / STEPFATHER / LEGAL GUARDIAN:

   
  NAAM / NAME:
 
   
  * VAN / SURNAME::
 
   
  ID NOMMER / NUMBER:
 
   
  TELEFOONNOMMERS / CONTACT NUMBERS:
 
   
  * Home / Huis:
 
   
  Work / Werk:
 
   
  Cell / Sel:
 
   
  EMAIL / EPOS :
 
   
   
 

ONDERNEMING DEUR OUER(S) / VOOG(DE) TEN OPSIGTE VAN BETALING VAN ONDERRIGGELD / UNDERTAKING BY PARENT(S) / LEGAL GUARDIAN(S) IN RESPECT OF PAYMENT OF TUITION FEES: 

 • Ouers wat volle jaarlikse onderriggeld voor 28 Februarie betaal, sal korting van 2,5% ontvang./ Parents paying tuition fees annually before 28 February, will receive discount of 2,5%. 
 • Ek/ons neem kennis dat ouers kan gebruik maak van die debietorderstelsel. / I/We are aware that parents may make use of an administered debit order. 
 • Ek/ons is aanspreeklik vir die betaling van onderriggeld.  Indien ‘n verpligting vir meer as 30 dae uitstaande is, sal die Beheerliggaam geregtelike stappe neem om hierdie skuld in te vorder.  Indien u sou weier, versuim of in gebreke bly om die verskuldigde onderriggeld op die dag van betaling te betaal,  sal  die  volle  balans  aan  Longacers  Privaat  Skool  verskuldig,  onmiddellik  opeisbaar  en betaalbaar wees.  In so ‘n geval sal die rekeningpligtige ouer(s)/voog(de) aanspreeklik wees vir betaling van alle regskostes (op prokureur-en-kliënt skaal), invorderingskostes en rente teen 9% per jaar op die uitstaande bedrag. / I/we am/are aware of the payment of tuition fees.  Should the obligation be outstanding for more than 30 days, then the Governing body may institute action against me/us for recovery thereof.  Should we refuse, fail to pay the arrear tuition fees on the necessary date, the full outstanding balance will be immediately payable to Longacres Private School. In such an event the accountable parents/guardians will be responsible to pay all legal fees incurred (on attorney-and-client scale) as well as collection commission and interest at9 % per annum on the outstanding amount.

KONTRAKBREUK / BREACH OF CONTRACT 

 • Indien die ondergetekende borg, Rekeninghouers of wettige voog enige terme of voorwaardes van hierdie Ooreenkoms verbreek, mag die Skool in sy eie diskresie / In the event where the undersigned surety, Account Holders or legal guardian commits a breach of contract of any of the terms of this Agreement, the School may in its sole discretion: 

1.  Die leerder toegang tot die Skool weier totdat die kontrakbreuk aangesuiwer is; of / Refuse the learner entry to the School’s premises until the breach has been remedied; or 
2.  ‘n Skadevergoedingseis aanhandig maak vir alle skade wat die Skool mag gely het weens die kontrakbreuk; of / Claim damages from the Account Holder and/or the surety and legal guardian; or 
3.  Enige ander gepaste regstappe na sy eie goeddenke in werking stel. / Take whatever legal steps that may be necessary. 

ALGEMEEN / GENERAL 

 • Hierdie  Ooreenkoms  stel  die  algehele  ooreenkoms  tussen  die  partye  daar  en  daar  is  geen ooreenkomste, voorstellings of waarborge wat tussen die partye bestaan, anders as wat spesifiek hierin uiteengesit word nie.  Geen wysigings of kansellasie van hierdie ooreenkoms sal enige regskrag dra tensy dit op skrif geplaas word en deur iedere party onderteken word nie. / This Agreement constitutes the whole Agreement between the parties relating to the subject matter hereof.  No amendment or consensual cancellation of this Agreement or any provision or term thereof or of any Agreement, bill of exchange or other document issued or executed pursuant to or in terms of the Agreement and no settlement of any disputes arising under this Agreement and no extension of time, waiver or relaxation or suspension of any of the provisions or terms of this Agreement or of any Agreement, bill or exchange or other document issued pursuant to or in terms of this Agreement shall be binding unless recorded  in a written document signed by the parties.  Any such extension, waiver or relaxation or suspension which is so given or made shall be strictly construed as relating strictly to the matter in respect whereof it was made or given.

TOESTEMMING OM FOTO’S TE GEBRUIK / PERMISSION TO USE PHOTOGRAPHS 

 • Ek/Ons verstaan en aanvaar dat daar van tyd tot tyd informele foto’s geneem word van Longacres Privaat Skool se kinders, en dat, in sover hierdie foto’s in die besit of beheer van die Longacres Privaat Skool, hierdie foto’s gebruik mag word in die elektroniese en/of gedrukte media, insluitende webtuiste, koerantadvertensies, tydskrifadvertensies, brosjures, strooibiljette, plakkate, buitelugborde, baniere en vlae, welke gebruik uitsluitlik sal wees vir bemarking van die Longacres Privaat Skool.  Aangesien alle bemarkingsmateriaal van die Skool se uitnemendhied uitbeeld, sal die Skool te alle tye, in sover as wat die gebruik die publikasie van die foto’s in die beheer van die Skool geplaas is, verseker dat hierdie foto’s in goeie smaak gebruik word. / A suitable photograph/s of your child(ren) might be taken at some stage which the Longacres Private School can successfully use for marketing purposes.  With your permission, this photograph / these photographs will be used on various electronic and print media.  These could include the Longacres Private School’s web site, newspaper advertisements, magazine advertisements, brochures, flyers, posters, billboards, banners, flippers and signage on buildings and vehicles.  All marketing material portrays excellence and photographs will be used in good taste
   
   
 

JURISDUKSIE / JURISDICTION 

 • Die partye stem toe tot die jurisdiksie van Hopefield Landdroshof in enige dispuut wat voortspruit uit of in verband met hierdie ooreenkoms. Nieteenstaande sodanige voorlegging, sal beide geregtig wees om regstappe teen die ander in die Landdroshof met jurisdiksie, ongeag of die eisbedrag die jurisdiksie van die hof oorskry, welke beide partye toestem in terme van Artikel 45 van die Wet 32 van 1944. 
 • The parties consent and submit to the jurisdiction of the Hopefield Magistrate’s Court in any dispute arising from or in connection with this agreement.  Notwithstanding such submission, either will be entitled to institute legal proceedings against the other in any Magistrate’s court having jurisdiction, notwithstanding that the amount of the claim may exceed the jurisdiction of that court, to which jurisdiction the parties consent in terms of Section 45 of Act 32 of 1944.
   
   
 

KENNISGEWINGS & DOMICILIUM / NOTICES & DOMICILIA:

 • Die partye kies ondergemelde adres as hul domicilia citandi et executandi vir die doel van ontvangs van enige kennisgewings en regsprosesse, in terme van hierdie ooreenkoms.
 • The parties select as their respective domicilia citandi et executandi for the purpose of legal proceedings and for the purposes of giving or sending any notice provided for or necessary in terms of this agreement, the following addresses: 
   
  Adres/Address:
 
   
   
 

BETAALMETODE / PAYMENT METHOD:  
Kies een van die volgende 2 betaalmetodes / Select one of the following 2 methods op payment

   
 
     
  Eenmalig / Once-Off
  12 Maand paaiemente / 12 Monthly payments
   
   
 

1. Eenmalige betaling van onderriggeld voor 28 Februarie jaarliks (kwalifiseer vir korting) / 
Once-off payment of tuition fees before 28 February annually (qualify for discount) 
2. Twaalf  (12)  gelyke  maandpaaiemente  per  debietorder  vanaf  Januarie  tot  Desember  jaarliks.  
(Maandelikse administreerde debietorder) 
Twelve (12) equal monthly payments via debit order from January until December yearly 
(Monthly administered debit order) 
Ek wil my rekening met behulp van ‘n geadministreerde debietorder betaal / 

Voltooi asseblief aangehegte Mandaat en Volmag vir betaling instruksies / Kindly complete attached Authority and mandate for payment instructions.

   
  * Ek gee toestemming dat ‘n kredietwaardigheidsondersoek gedoen mag word, indien nodig. / I hereby give permission that a credit check can be done, if required.
     
  Ja / Yes
  Nee / No
   
   
 
 • Ek/ons neem kennis dat BEIDE OUERS/VOOGDE verantwoordelik is vir die betaling van onderriggeld. I/we am/are aware that BOTH PARENTS/LEGAL GUARDIANS are responsible for payment of tuition fees. 
 • Ek onderneem om Longacers Privaat Skool onmiddelik skriftelik in kennis te stel indien probleme met betaling van onderriggeld ondervind word. / I undertake to immediately notify Longacres Private School in writing when I experience problems to pay tuition fees. 
 • Ek onderneem om een kwartaal of 3 maande skriftelik kennis te gee, in geval van beëindiging van skoolbywoning. / I  undertake  to  give  Longacres  Private  School  one  term or 3 months written  notice  of  termination  of  school attendance. 
 • Ek  verklaar  hiermee  dat  bogenoemde  inligting  waar  en  korrek  is.  /  I  declare  that  all  the  above information is true and correct
   
   
 

DIE AANSOEKVORM SAL NIE AANVAAR WORD INDIEN ENIGE VAN DIE VOLGENDE VORMS ONTBREEK NIE. 
1.  Afskrif van u kind se identitietsdokument / geboortesertifikaat 
2.  Afskrif van u kind se immuniseringssertifikaat. 
3.  Afskrif van u kind se jongste rapport  (indien nie by Seeskulpie KKO was nie) 
4.  Afskrif van beide ouers se identiteitsdokumente                                                                                                                                                                                                                                        5.  Dokument oor leerder deur vorige skool voltooi en ingehandig is nie.

THE APPLICATION FORM WILL NOT BE ACCEPTED UNLESS THE FOLLOWING FORMS ARE ATTACHED. 
1.  A copy of the child’s identity document / certificate of birth 
2.  A copy of the child’s immunization certificate. 
3.  A copy of the child’s recent progress report (if not attended at Seeskulpie) 
4.  A copy of both the parents’ identity documents                                                                                                                                                                                                                                        5.  Document to be completed by current school where the learner is enrolled.

   
 


 
Back Back to top