LONGACRES PRIVAATSKOOL

GEDRAGSKODE

Om Gedragskode te Download of om E-pos te ontvang met dokument, Druk Hier

Visie:

Longacres is 'n dubbelmedium privaatskool in Langebaan waar kinders die reg het om te streef daarna om hulle volle potensiaal te bereik.

 

Missie:

Longacres Privaatskool is nie net 'n diverse opvoedkundige instelling met 'n Christelike etos, maar 'n skoolgemeenskap met groot begrip en verdraagsaamheid vir ander godsdienstige groepe. Longacres Privaatskool streef na uitnemendheid en die holistiese ontwikkeling van elke kind: fisies, akademies en kreatiwiteit. Ons skool verseker optimale groei en blootstelling aan gehalte kulturele en sport aktiwiteite deur professionele opleiding.

Motto and Meaning of School Emblem:

Longacres Private School's motto represents the following: The cycle of birth and renewal is often symbolized in the annual agricultural cycle of sowing and harvesting.

Wheat:  Wheat is linked with the fertility and life force.

Green: Green is the colour of plant life and green is also for awakenings, new beginnings and growth.

Black: Black is the colour for power and authority.

White: Symbolizes purity and innocence

 

Waardes en beginsels:

Waardes en algemene beginsels wat geldend behoort te wees, is

 • Respek vir fundamentele menseregte.
 • Respek vir opvoeders.
 • Aanvaarding vir multikulturaliteit en diversiteit.
 • Respek vir die omgewing en skoolgeriewe.

Die basis vir goeie gedrag:

‘n Belangrike fokusverskuiwing in die effektiewe hantering van leerdergedrag, is  die ontwikkeling en bestuur van positiewe verhoudings tussen kinders onderling, asook tussen kinders en volwassenes. As basis vir die bou van verhoudings is ‘n klimaat van vertroue en begrip vir mekaar noodsaaklik en dit moet deur die hele skool en klas ontwikkel en geïmplementeer word. Indien dit die geval is, sal wedersydse respek, omgee, kennis van mekaar se gevoelens, ‘n “ek behoort aan”-gevoel en die gereedheid om verantwoordelikheid vir eie besluite en dade te neem, makliker bereik kan word.

 

Skole het ‘n belangrike taak om kinders te leer om te onderskei tussen aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag. Geleentheid moet ook gebied word vir die ontwikkeling van insig en leer. In ‘n positiewe skoolsituasie word ‘n verbreking van skoolreëls dus nie net beskou as ‘n negatiewe handeling teenoor die skool nie, maar as ‘n negatiewe handeling teenoor medeleerders en onderwysers en die vertroebeling van onderlinge verhoudings. In ‘n positiewe skoolklimaat is skoolreëls instrumenteel tot die geheelontwikkeling van die leerder.

 

Omvang van ‘n gedragskode:

 • Geen leerder word vrygestel van die verpligting om die gedragskode na te kom nie.
 • Dit is egter belangrik dat die hele skoolgemeenskap bewus moet wees van waar en wanneer die skool se gedragskode van toepassing is, nl:
 1. Op skooleiendom voor, tydens en na skoolure.
 2. Tydens alle skoolaktiwiteite – op of buite skooleiendom.
 3. Buite skooleiendom, wanneer die leerder identifiseerbaar is op grond van skooldrag.

 

Doelstellings van ‘n gedragskode:

 • Om d.m.v. ‘n dissiplinestelsel ‘n kultuur van onderrig en leer binne ‘n skool te skep, deur alle  leerders se reg op effektiewe onderrig, hul reg op menswaardigheid en reg op veiligheid te beskerm.
 • Om ‘n duidelik gedefinieerde uiteensetting te gee van die gedrag en optrede wat van leerders verwag word ten einde hulle in staat te stel om hul gedrag dienooreenkomstig aan te pas.
 • Om konsekwente en eenvormige optrede in geval van oortredings uit te spel en sodoende by leerders ‘n gevoel van sekuriteit te bewerkstellig, deurdat dit vir almal duidelik sal wees wat van hulle verwag word.
 • Om te dien as ‘n meetinstrument vir regverdige en redelike optrede.
 • Om die daaglikse funksionering van die skool te rig en aktiwiteite binne ‘n ordelike bestel tot uitvoer te laat kom.
 • Om ‘n veilige omgewing vir leerders en opvoeders te bewerkstellig.
 • Om die doelstellings, soos geformuleer in die skool se missiestelling, te ondersteun.

 

Die Skoolhoof:

 • Primêr daarvoor verantwoordelik om die konsep van positiewe gedrag binne die skoolopset te vestig.
 • Verseker dat alle personeel, ouers en leerders kennis dra van beleidstukke oor positiewe leerdergedrag.
 • Verseker dat beleid ten opsigte van dissiplinêre maatreëls uitgevoer word.
 • Verseker dat leerdergedrag en leerdersake gereeld bespreek word.
 • Verseker dat rekord gehou word van leerdergedrag.
 • Reël personeelontwikkelingsessies oor die hantering van leerders se gedrag.
 • Reël onderhoude met ouers oor die vordering en gedrag van leerders.
 • Sorg dat die skool oor ‘n goeie oriënteringsprogram vir nuwe leerders (veral gr 8) beskik.
 • Verseker regverdige en konsekwente hantering van leerders.

 

Die Adjunkhoof/Departementshoof:

 • Verantwoordelik vir die toepassing van dissipline.
 • Staan die skoolhoof by in die uitvoering van pligte om ’n skoolkultuur van positiewe dissipline te skep.
 • Staan die skoolhoof by in die voorsiening van leerderondersteuning en -leiding tov goeie dissipline.
 • Toesighouding oor die verteenwoordigende raad van leerders.
 • Verantwoordelik vir die toesighouding en mentorskap van ‘n leierprogram.
 • Verantwoordelik vir gereelde formele vergaderings met graadhoofde, senior opvoeders, faseleiers, ens.
 • Lei besprekings oor dissiplinêre tendense en bekommernisse in die skool.
 • Gee terugvoering oor OOS-aanbevelings en -intervensie.
 • Skakeling met multifunksionele spanne by distriksentrums, gemeenskapsorganisasies en NRO’s.

 

Graadhoof/Senior Opvoeders:

 • Reël gereelde geskeduleerde vergaderings met graad-, leerarea- en/of fase-opvoeders.
 • Hou besprekings om moontlike verwysings na die onderwysondersteuningspan (OOS) te identifiseer.
 • Reël onderhoude met ouers om leerdergedrag en  -behoeftes te bespreek.
 • Beheer en bestuur die administratiewe stelsel van dissiplinêre verwysings en intervensies.
 • Rapporteer aan SBS oor dissiplinêre tendense en bekommernisse.

 

Take en verantwoordelikhede van die Opvoeder:

 • Skep ’n leerdergesentreerde klaskamer waar besprekings toegelaat word tussen leerders, maar laat dit geskied op ’n gefokusde en ordelike manier.
 • Berei goed voor sodat lesse vlot kan verloop en dissipline makliker toegepas kan word.
 • Verwag samewerking van leerders. Wanneer “boeke uitgehaal moet word”, moet die instruksie uitgevoer word. Wag totdat dit gebeur!
 • Moenie dreigemente maak wat nie uitgevoer kan word nie.
 • Moenie net kritiek lewer nie. Wanneer kommentaar op die leerder se werk gelewer word, onthou om die leerder ook te prys.
 • “Straf” slegs in ooreenstemming met die leerdergedragskode van die skool en die klaskamergedragskode.
 • Maak seker dat die oortreder aangespreek word. Die klas as ’n geheel word nie gestraf nie. Dit is onregverdig en mag nie gebeur nie.
 • Moenie toelaat dat ’n ry by u lessenaar vorm wanneer u boeke nasien nie. Tyd word verkwis en die moontlikheid is sterk dat dissiplineprobleme sal ontstaan.
 • Moenie sit wanneer u onderrig nie. Beweeg rond en neem leerders waar terwyl hul groepaktiwiteite doen.
 • Nader die OOS vir advies en ondersteuning oor intervensies en om spesifieke leerderbehoeftes te hanteer.
 • Die Skoolbestuurspan is daar om u by te staan. Kry eerder hulp as om toe te laat dat dissiplinêre probleme ontwikkel.

 

 

Take en verantwoordelikhede van die Adviesraad:

 • Verantwoordelik vir die ontwikkeling en gereelde hersiening van die leerdergedragskode in samewerking met ouers, opvoeders en leerders.
 • Verantwoordelik vir die daarstelling van ‘n gedissiplineerde en doelgerigte omgewing om onderrig en leer te verseker.
 • Verseker dat die dissiplinêre praktyke by die skool binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse Grondwet en die S.A. Skolewet geskied.
 • Wys ‘n dissiplinêre komitee aan.
 • Hou billike verhore waar gefokus word op positiewe intervensie as helende opsie.
 • Hou volledige notule van dissiplinêre verhore.
 • Hou gereelde vergaderings met ouers om dissiplinêre aangeleenthede te bespreek

 

Take en verantwoordelikhede van die Verteenwoordigende Raad van Leerders:

 • Ontwikkel en bevorder ‘n positiewe leerdergees en -kultuur binne die skool.
 • Spoor medeleerders aan om deel te neem en is verantwoordelik vir die gesonde funksionering van die skool.
 • Bevorder goeie dissipline deur gereelde leerdervergaderings en besprekings te hou.
 • Benut kommunikasiekanale om leerderfrustrasies en leerdervrese te bespreek.
 • Bevorder positiewe kommunikasie met opvoeders en die skoolbestuur.
 • Skep klubs en spesiale projekte om leerderbetrokkenheid te bevorder.
 • Tree op as ambassadeurs in die skool en die gemeenskap.

 

Take en verantwoordelikhede van die Klasmonitorstelsel:

 • Bevorder goeie dissipline in klas en op skoolterrein.
 • Sorg vir ‘n netjiese en skoon klaskamer.
 • Bevorder klaskamertrots.
 • Monitor klasbywoning.
 • Skakel met klasopvoeders oor leerdersake en leerdergriewe

 

Positiewe dissipline:  Ouers se rol

 

Die laerskoolleerder:

 • Ken die skool se gedragskode en moedig u kind aan om dit te onderhou.
 • Versterk die gedragskode deur primêre verantwoordelikheid vir u kind se dissipline te aanvaar.
 • Skep ‘n geborge atmosfeer vir u kind sodat hy/sy positief kan groei en ontwikkel.
 • Verseker u kind se gereelde en stiptelike skoolbywoning. Kommunikeer redes vir u kind se afwesigheid met die skool.
 • Voer gereeld gesprekke met u kind oor sy skooldag. Kinders het altyd die behoefte om gebeure by die skool met u te deel.
 • Leer u kind se opvoeder ken. ‘n Goeie oueropvoederverhouding verseker ‘n gelukkige kind met ‘n sterk geborgenheidsin. Dit is voordelig wanneer manipulerende gedrag ondersteuning en regstelling benodig.
 • Versterk leer tuis deur u kind se huiswerk na te gaan.
 • Wees betrokke deur sy/haar akademiese en buitemuurse aktiwiteite te ondersteun.
 • Luister met ‘n oop gemoed na u kind en die opvoeder. Waak daarteen om bevooroordeeld te wees en soek altyd na ‘n wen-wenoplossing. 
 • Leer kinders om positiewe oplossings vir probleme wat hulle daagliks beleef te vind en om konfrontasie sonder geweld te hanteer.

 

Die hoërskoolleerder:

 • Ken die skool se gedragskode en moedig u kind aan om dit te onderhou.
 • Versterk die gedragskode deur primêre verantwoordelikheid vir u kind se dissipline te aanvaar.
 • Skep ‘n geborge atmosfeer vir u kind sodat hy/sy positief kan groei en ontwikkel.
 • Wees betrokke in u kind  se lewe. Wees bewus van wat in sy/haar lewe aangaan. Wees ingelig oor die adolessent se ontwikkeling ten einde te verseker dat u die gedrag beter sal verstaan.
 • Ruim kwaliteittyd in vir u kind. Adolessensie is ‘n tyd waar die tiener hom/haar “losmaak” van familie en meer tyd met vriende en die skool bestee. Tyd met familie en ouers is egter uiters belangrik vir die emosionele en sosiale ontwikkeling van u kind.
 • Luister eerder as praat. Adolessente wil hulle laat geld en uitdrukking gee aan hul gevoelens. Gee erkenning hieraan, luister met begrip en dien as rigtinggewer.
 • Positiewe versterking vir positiewe gedrag! Versterk positiewe gedrag – dis meer effektief as kritiek. Verkleinerende taal kwets die adolessent se gevoelens en selfbeeld. Die beste instrumente tot u beskikking om sinvolle verhoudings te bou is liefde, omgee, sensitiwiteit, bemoediging, begrip en kommunikasie, aandag, waardering en aanvaarding.
 • Leer u adolessent dat regte en verantwoordelikhede saamgaan. Bied hulle toenemende regte en maak hulle deel van besluitnemingsgesprekke. Ontwikkel hulle vaardighede in die maak van keuses, probleemoplossing en besluitneming.
 • Moedig hulle aan om by gemeenskapinisiatiewe betrokke te raak. Die adolessent se gevoel van eiewaarde word ontwikkel deur betrokkenheid by gemeenskapsinisiatiewe. Dit verskuif die fokus van die eie ek en ontwikkel  medemenslikheid.
 • Bou herinneringe met u kind.
 • Wees bewus daarvan dat u gevoelens ‘n effek het op u kind. Die wyse waarop u dit hanteer, sal begrip vir ander se emosies by u kind ontwikkel.
 • Bly op hoogte van die leefwêreld van u adolessent deur gereelde gesprekvoering met ander ouers en/of professionele persone. Ken die gevaartekens van die “kind in krisis” en tree betyds op

 

Prosedure van die dissiplinêre proses:

 

 1. Ondersoek na beweerde ernstige wangedrag
 • ‘n Bewering van ernstige wangedrag deur ‘n leerder, moet skriftelik by die skoolhoof aanhangig gemaak word. Hierdie bewering moet dan ondersoek word.
 • Die beginsel dat ‘n persoon onskuldig is totdat hy/sy skuldig bewys is, moet deurentyd gehandhaaf word deur die ondersoeker. Die toepassing van hierdie beginsel is onderworpe aan die bepalings van wetgewing en protokol soos aanvaar deur die WKOD.
 • Onderhoude met getuies moet in die belang van deursigtigheid en vir doeleindes van verdere navrae opgeteken word. Die handhawing van vertroulikheid is van die uiterste belang.
 • Getuies mag nie geïntimideer en/of beïnvloed word nie. Getuies moet ook nie afgerig of voorgesê word oor wat om te getuig nie.
 • Omsigtigheid moet aan die dag gelê word wanneer jong kinders betrokke is. Aggressiewe konfrontasie of aandrang op bekentenis moet vermy word.
 • Die beweerde oortreder moet die geleentheid gebied word om ondersteuning van sy ouers te versoek wanneer daar van hom/haar verwag word om ‘n verklaring af te lê wat inkriminerend kan wees.

 

 1. Kennisgewing van die verhoor
 • Regverdigheid behels dat die beweerde oortreder geleentheid gebied moet word om gehoor te word en ook behoorlik kennis moet ontvang van die verhoor.
 • ‘n Kennisgewing oor die verhoor moet vyf (5) werksdae voor die verhoor skriftelik aan die ouers en die leerder gelewer word.
 • Die kennisgewing moet  inligting oor die beweerde oortreding bevat asook inligting oor die datum, tyd en plek van die verhoor.
 • Die leerder wat aangekla word, moet die geleentheid gebied word om sy/haar kant te stel en ook getuies te roep.
 • In gevalle waar ‘n leerder as voorkomende maatreël, op grond van ernstige wangedrag, met onmiddellike effek geskors word, moet kennisgewing van ‘n dissiplinêre verhoor sewe (7) skooldae voor die verhoor geskied.

 

 1. Dissiplinêre komitee
 1. ‘n Dissiplinêre komitee, bestaande uit ten minste twee lede van die adviesraad asook die hoof, tree op as ‘n onpartydige tribunaal in die verhoor van die klag wat teen ‘n leerder ingebring is.
 2. Die persoon wat die ondersoek voorafgaande tot die verhoor gedoen het, mag nie deel vorm van
 3. Die tribunaal nie.

Besluite wat deur die tribunaal geneem word, moet in goedertrou en sonder vooroordeel geskied.

 1. Die tribunaal behoort
 • na albei partye te luister.
 • ‘n oop gemoed en onpartydigheid te handhaaf.
 • slegs relevante inligting in oorweging te neem.
 • ‘n redelike besluit te neem, gebaseer op feite.
 • nie staat te maak op hoorsê nie.
 1. Optrede by die aanvang van die verhoor:
 • Stel vas of die leerder en sy/haar ouers die geskrewe klag ontvang het, dit gelees het en dit verstaan. Geleentheid moet gebied word vir vrae en die uitklaar van onduidelikhede.
 • Die ouers en die leerder behoort toegang gebied te word tot inligting in die skool se besit, wat gebruik kan word ter verdediging van die leerder. Afskrifte van die verklarings moet aan hulle gegee word.
 • Die erns van die klag en die moontlike straf wat opgelê kan word, behoort aan die leerder en sy/haar ouers verduidelik te word. Hulle moet ook onder die besef gebring word dat alle getuienis getoets kan word deur kruisondervraging.
 • Die ouers en leerder behoort geleentheid gebied te word om vrae en/of versoeke te rig.
 1. Die dissiplinêre verhoor
 1. Die volgende prosedure behoort gevolg te word:
 • Die persoon wat die ondersoek na die klag van ernstige wangedrag hanteer het (skoolhoof of senior opvoeder) tree as aanklaer op en lees die klag vir rekorddoeleindes hardop uit. Die voorsitter bied daarna aan die leerder geleentheid om “skuldig” of “onskuldig” te pleit.
 • In die geval waar die leerder “skuldig” pleit, behoort die voorsitter steeds vrae te vra ten einde inligting te bekom ter ondersteuning van die pleidooi.
 • In die geval waar die leerder “onskuldig” pleit, moet die volgende prosedure gevolg word:
 • Die aanklaer hou die bewyse voor uit verklarings gelewer deur die getuies en bied hulle geleentheid om dit te bevestig.
 • Waar die aangeklaagde leerder getuienis lewer, is die aanklaer daarop geregtig om die leerder, of enige ander getuie vir die verdediging, onder kruisverhoor te neem.
 • Die Voorsitter en enige ander lid van die dissiplinêre komitee is in belang van regverdigheid daarop geregtig om enige getuie te ondervra ten einde meer duidelikheid te kry oor die getuienis gelewer.
 • Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die voorsitter namens die dissiplinêre komitee, ingevolge artikel 33(2) van die Grondwet, redes moet verskaf vir hul bevindinge.  Hierdie redes moet billik en regverdig wees en op relevante inligting gebaseer word. Die ouers en leerder moet skriftelik van die uitslag van die verhoor in kennis gestel word.
 • In die geval waar die leerder geskors word hangende die reaksie van die Hoof van die Onderwysdepartement (SG) op ‘n bevinding ter uitsetting van die leerder, moet die notule van die verhoor en die bevindinge onmiddellik gestuur word aan die kantoor van die SG.
 • ‘n Afskrif van die notule moet by die skool geliasseer word.
 • Alle leerders het die reg op appèl.

 

 1. Besluitneming oor die mees toepaslike straf (Faktore wat in ag geneem moet word by oorweging van die mees toepaslike straf):
 • Die Leerder:
 1. Ouderdom en ontwikkelingsfase (‘n 8-jarige en ‘n 15-jarige kan nie dieselfde hanteer word nie).
 2. Houding t.o.v. skoolwerk en medeleerders.
 3. Dissiplinêre rekord en bereidheid tot verandering.
 4. Die leerder se redes vir die oortreding.
 5. Die leerder se berou en gewilligheid om die oortreding reg te stel.

 

 • Tipe oortreding en die omvang daarvan
 1. Relevante omstandighede.
 2. Die effek wat die oortreding op ander gehad het.
 3. Die frekwensie van die oortredings.
 4. Die omvang van skade en verlies.

 

 • Die verantwoordelikheid van die skoolgemeenskap
 1. Neem verantwoordelikheid vir begeleiding van die leerder deurdat die volgende oorwegings in korrektiewe aksies ingebou word: Kompensasie, herstel, afskrikking, en voorkoming.

 

 1. Dissiplinêre Oorsiglys

 

 • Om te verseker dat die dissiplinêre optrede regverdig is, kan die volgende vrae gevra word:
 • Is die rede vir dissiplinering geldig (word die skool se gedragskode of enige ander wetgewing oortree?)
 • Ken die leerder die reëls?
 • Het hy/sy genoegsame waarskuwing ontvang?
 • Is die aard van die oortreding aan die leerder verduidelik?
 • Is daar genoegsame bewyse van die oortreding? Is die bewyse geldig en aanvaarbaar?
 • Is ‘n verhoor volgens die regte prosedure gehou in die geval van ernstige wangedrag?
 • Is die straf konsekwent vir soortgelyke oortredings, maar met oorweging van die omstandighede?
 • Is die leerder en die ouers ingelig oor die redes vir die straf?
 • Is die straf regverdig – was daar goeie rede?

 

 Vlak 1 oortredings:

 

• Afskryf van tuiswerk.

• Laatkommery: klas, rye, tydens byeenkomste, vergaderings, ens.

• Praat in klas, rye, byeenkomste, tydens aankondigings, ens.

• Voer nie billike instruksies uit nie, bv. werk nie in klas nie

• Skoolboeke word verwaarloos.

• Algemene onnetheid.

• Vandalisme (insluitend strooi van rommel).

• Wangebruik en ongemagtigde gebruik van skooltoerusting (brandblussers, krane, alarmstelsel, ens.)

• Verlaat skool / klaskamer sonder toestemming. • Gebruik van vernederende en suggestiewe taal en tekens.

• Disrespekvolle optrede teenoor opvoeders.

• Opsetlike klasontwrigting: eet in klas, speel met selfoon, ens.

• Afwesigheid sonder verlof/Stokkiesdraai.

• Verontagsaming van klasreëls.

• Aanhitsing tot bakleiery; boeliegedrag (“taxing”).

• Wangedrag op busse na en vanaf skool.

Verskillende intervensie strategieë:

Klasopvoeder/Vakopvoeder verantwoordelik vir klaskamerbestuur van leerdergedrag (sien Klaskamerbestuur).

Klaskamerreëls ‘n voorvereiste vir die gedragshantering en toepassing van maatreëls (sien Klaskamergedragskode binne elke klaskamer).

Portuurhulpprogramme kan ‘n positiewe uitwerking hê op die skep van ‘n positiewe skoolklimaat en die hantering van leerdergedrag (sien Ondersteuningstrukture).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak 2 oortredings:

 

• Herhaalde vlak 1-oortredings.

• Klasontwrigting (herhalend).

• Rassistiese, seksistiese en diskriminerende opmerkings en gedrag.

• Besit en verspreiding van pornografiese, rassistiese, seksistiese materiaal; of die kyk en/of aflaai daarvan op enige rekenaar, selfoon of enige verwante apparaat by die skool.

• Bedrog (vervalsing van dokumente, eksamenbedrog, ens.).

• Vandalisme: graffiti, skryf op banke, breek van vensters, ens.

• Bakleiery en die toediening van beserings.

• Dobbelary.

• Rook van sigarette en die besit van sigarette.

• Vervalsing van dokumente met minder ernstige gevolge.

• Ernstige ontwrigting van klas.

• Weiering om korrektiewe maatreëls te gehoorsaam.

Verskillende intervensie strategieë:

OOS: die skoolgebaseerde span en senior bestuurspan met benutting van relevante adviseurs in gemeenskappe en die OBOS se Kringspan (sien Ondersteuningstrukture).

Graadhoof (sien take en verantwoordelikhede van graadhoof).

Ouerbetrokkenheid (betrek ouers by gesamentlike besluitneming oor ondersteuning aan leerder).

Ontwikkelingsprogramme uit gemeenskappe (skakel leerder in by toepaslike ontwikkelingsprogram soos aangebied deur gemeenskapsbron).

Korrektiewe maatreëls (besluitneming deur dissiplinêre komitee).

Individuele Onderwys-en-ontwikkelingsplan (IOOP): byhou van ‘n klasrapport kan deel hiervan vorm (sien Ondersteuningstrukture).

Opvoeder as mentor vir leerders (sien Ondersteuningstrukture)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak 3 oortredings:

 

• Herhaalde vlak 2-oortredings.

• Herhaalde ernstige wangedrag.

• Is onder die invloed van alkohol en dwelmmiddels.

• Diefstal van ‘n ernstige aard/Inbraak.

• Brandstigting.

• Ernstige vandalisme.

• Seksuele misbruik (teistering van medeleerders).

• Seksuele wangedrag (soos ontbloting).

• Fisiese aanranding van medeleerders (bakleiery, gooi van objekte, ens.).

• Seksuele oortredings waar leerders die oortreders  is.

• Dreig van medeleerders of opvoeders.

• Betrokkenheid by bendeverwante aktiwiteite.

• Ontwrigting van skoolprogram d.m.v. opstand en betoging sonder toestemming.

• Betreding van skoolterrein terwyl skorsingsanksie nog geldig is.

• Maak van bomdreigemente

Verskillende intervensie strategieë:

Gemeenskapsdienslewering (korrekte maatreëls)

OOS: die skoolgebaseerde span en senior bestuurspan en ook relevante adviseurs in gemeenskappe en die OBOS se multifunksionele span (sien Ondersteuningstrukture).

Ouerbetrokkenheid (betrek ouers by intervensieproses, sien Dissiplinêre verhoor).

Ontwikkelingsgerigte programme (skakel leerder in by toepaslike ontwikkelingsprogram soos aangebied deur gemeenskapsbron).

Opvoeder as mentor vir leerders (sien take en verantwoordelikhede van opvoeder).

Kringspan (OBOS).

Stop Misbruik-beleid.

Dwelmbeleid vir skole vir dwelmverwante oortredings.

Departementele beleid m.b.t. skorsing en uitsetting.

Adviesraad (sien Dissiplinêre verhoor).

 

Vlak 4 oortredings:

 

• Herhaalde vlak 3-oortredings.

• Weiering om ontwikkelingsgerigte programme by te woon.

• Gevaarlike wapens: bring van wapens op skoolterrein, dreig persone met wapen, opsetlike aanranding van persone met wapen.

• Besit van dwelmmiddels op skoolterrein.

• Handel met dwelmmiddels op skoolterrein.

• Ernstige aanranding.

• Leerder is skuldig bevind in kriminele hof (onmiddellike uitsetting).

• Seksuele aanranding (verkragting).

Verskillende intervensie strategieë:

Adviesraad (sien Dissiplinêre verhoor).

Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) – kriminele oortredings soos dwelms, wapens, verkragting, ernstige aanranding.

Ouerbetrokkenheid (sien Dissiplinêre verhoor en Ouers se rol).

Maatskaplikewerk-diensverskaffers (Ondersteuningsdienste aan leerder en ouers).

Kringspan (OBOS)

Uitsettingskomitee (sien Dissiplinêre verhoor).

 

Wetgewing:

 

 1. South African School’s Act, (Act no. 84 of 1996) as amended by the Education Laws Amendment Act, 2005. (“SASA”)
 2. The regulations for Misconduct of Learners at Public Schools and Disciplinary Proceedings, 2001 (General Notice 2591 of 2001). (“Regulations”)
 3. The promotion of Administrative Justice Act (Act no. 3 of 2000)
 4. The promotion of Access to Information Act (Act no. 2 of 2000)
 5. The constitution of the Republic of South Africa (Act no. 108 of 1996)
 6. Nasionale Wet op Gesondheid (Wet no. 2 van 2011)
 7. Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary (Wet, No 140 van 1992)
 8. Wet op Alkohol van 1989, en Tabak onder die ouderdom van 16 jaar
 9. Wet op Tabak van 2000.

 

Algemeen:

Dit is uiters belangrik om kennis te neem dat ons skool se gedragskode in lyn is met die nodige wetgewing, maar dat privaatskole wel beweegruimte het binne wetgewing om die gedragskode aan te pas om by die skool se milieu in te pas.

 

Uiteensetting van Longacres se meriete en de-meriete stelsel:

Ootredings word gestraf met negatiewe punte wat saamgevat is in

Vlak 1 – 4 oortredings van ons Gedragskode en Dissiplinêre Stelsel.

 

Punte

Prosedure & Sanksie

 Veranwoordelike persoon

50 punte

  Detensie

 Klasvoog

100 punte

1. Detensie 2. Kort onderhoud met leerder

 Graadvoog

 1. punte

  1. Detensie 2. Brief aan ouers/voogde

3. Geelkaart vir 3-4 weke

 Fasehoof

200 punte

1. Detensie 2. Onderhoud met ouers/voogde

 Fasehoof/Hoof

300 punte

5 skooldag skorsing

 Hoof/Adviesraad

Vlak 4B oortreding

Dissiplinêre verhoor

 Adviesraad

 

Uitsetting en skorsing:

Volgens Art. 9 van die skolewet het die Adviesraad (Dissiplinêre Komitee) die reg om ‘n leerder vir ‘n tydperk van vyf dae, op grond van wangedrag, te skors. Aansoek om uitsetting kan ook deur die Adviesraad (Dissiplinêre komitee) aan die betrokke provinsiale hoof van die Onderwysdepartement gestuur word om ‘n leerder uit die skool te sit.

Die moets en moenies:

Moenies:

 • Geen laatkommery sal geduld word nie!!
 • Geen leerder mag gedurende pouses of na skool in die gebou, tussen klasse of op trappe

            toegelaat word tensy daar magtiging van ‘n personeellid ontvang is.

 • Geen leerder word na skool toegelaat om tussen die geboue te wees nie.
 • Geen rondhang in toilette sal geduld word nie.
 • Geen skreeu, fluit, sing of geraas in gange tydens klaswisseling nie.
 • Geen gooi van klippe of ander voorwerpe op die skoolterrein nie.
 • Geen leerder mag gedurende skooltye / pouses in enige voertuig sit of ry asook rondbeweeg nie.

  Die moets:

 • Woon al jou klasse by.
 • Maandae Vrydagoggende:  Tree volgens klasverband in die vierkant aan as  

                die klok lui.

 • Klaswisseling moet vinnig plaasvind. Staan in netjiese en stil rye voordat die klaskamer binnegegaan word.
 • Wees gefokus in wat jy doen. ‘n Gefokusde mens kry soveel meer geleenthede as ‘n kansvatter.

 

Skoolbeleid tov alkohol- en dwelm misbruik:

1. Die Hoof en die Beheerliggaam is van mening dat die teenwoordigheid van die leerders wat op enige wyse by middelgebruik/middelmisbruik (alkohol, dwelms ens) betrokke is,
nie net die beeld van die skool nie, maar ook die morele welsyn van die totale
leerderskorps ondermyn.  Sodanige betrokkenheid is dus in elke opsig verbode.
2. Die Hoof en die Beheerligggaam aanvaar dat die skool ‘n verpligting het om bystand te
verleen aan ouers / voogde van leerders wat by middelgebruik/middelmisbruik betrokke is, en aan wie hulp en ondersteuning gegee moet word.
3. In bogenoemde verband verwag die skool en die Beheerliggaam dat die ouers/voogde
deurgaans hul volle ondersteuning en samewerking sal gee.
4. Indien ‘n leerder positief getoets word vir middelgebruik, sal hy/sy alleenlik die skool weer
kan betree met ‘n positiewe (skoon) bloedtoets uitslag.
 

Parameters/raamwerk waarbinne die skool se Anti-alkohol- en dwelm beleid toegepas word.

 

 1. Wanneer n leerder in besit is van of / en onder die invloed van wettige of onwettige dwelms / alkohol is:
 1. Op die skoolterrein:
 • Gedurende of na skoolure
 • Of in skoolklere of nie
 1. Tydens ‘n skooluitstappie weg van die skoolterrein:
 • Gedurende of na skoolure
 • Of in skoolklere of nie
 1. Waar die skool verteenwoordig word / as ‘n verteenwoordiger van die skool:
 • Gedurende of na skoolure
 • Of in skoolklere of nie
 1. In enige geval waar die leerder geïdentifiseer word as ‘n leerder van die skool:
 • Gedurende of na skoolure
 • Of in skoolklere of nie

 

 1. Die    wetlike  konteks:
 1. Die gebruik van alkohol en/of tabak deur ‘n minderjarige persoon is onwettig. Alkohol onder die ouderdom van 18 jaar, volgens die Wet op Alkohol van 1989, en Tabak onder die ouderdom van 16 jaar, volgens die Wet op Tabak van 2000.
 2. Dit is ‘n kriminele oortreding om in besit te wees van ‘n onwettige middel of om onder die invloed te wees van ‘n onwettige middel (Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary Wet, No 140 van 1992)
 3. Die skool is verplig om op te tree teen enige leerder wat beskuldig of verdink word van die oortreding van die skool se gedragskode en wat homself/haarself skuldig maak aan enige wangedrag (Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996).  Die “leerder” beteken ‘n persoon wat onderhewig is aan die dissipline van die skool.

 

Dwelmhandel: ONMIDDELLIKE   SKORSING

 1. Indien daar vermoed word dat ‘n leerder in dwelms handel dryf, sal die skool dit rapporteer aan die Narkotika-tak van die plaaslike polisie.
 2. Indien ‘n leerder in hegtenis geneem is, sal hy/sy outomaties uit die skool uitgeskors word.
 3. Die beheerliggaam sal ‘n dringende formele dissiplinêre verhoor hou en aanbevelings sal aan die Provinsiale Departement van Onderwys gerig word, ten einde so ‘n leerder so gou as moontlik uit die skool uit te verwyder.

 

Skoolbeleid rakende rook op die skool terrein en in skooldrag:

Volgens Suid-Afrikaanse wetgewing teen rook, word rokery verbied waar onderrig plaasvind en is dus totaal verbode vir enige leerder op die skoolterrein.  Hiervolgens kan ‘n persoon / instelling wat die wet oortree, beboet word met tot R50 000 en individue met R500.  Leerders wat op die skoolterrein rook, sal in ‘n ernstige lig gesien word.  Die gevalle sal hanteer word in die lig van die Suid-Afrikaanse anti-rook wetgewing (Nasionale Wet op Gesondheid 2 van 2011).  

 

Selfoon/tegnologie beleid:

 1. Geen selfone/tegnologie word by die klasse toegelaat nie, tensy dit goed gekeur is deur die klasonderwyser.  As ‘n selfoon / oorfone, MP3- speler, “beat boxes” of enige ander tegnologiese apparaat aan ‘n leerder gevind word, sal dit gekonfiskeer (afgeneem) word.
 2. Die skool aanvaar GEEN VERANTWOORDELIKHEID as ‘n selfoon verlore raak of gesteel word op die skoolterrein nie, maar ‘n veilige plek van bewaring sal deur die skool voorsien word.
 3. Enige gekonfiskeerde selfoon (met sim-kaart) of tegnologiese apparaat sal afgeneem word en mag slegs afgehaal word deur ‘n wettige ouer/voog. (ID Dokument).
 4. Die bogenoemde sluit Foon-horlosies in.
 5. Wangebruik van die skool se I-pads vir enige iets anders as voorgeskrewe werk deur die onderwyser sal strafbaar wees.

 

Toetsings van nuwe leerders:

 1. Nuwe leerders sal slegs een maal per jaar getoets word. Indien aansoek onsuksesvol was sal leerder eers weer in die daaropvolgende jaar getoets word.

 

Kleredrag en voorkoms

 1. Die voorgeskrewe reëls met betrekking tot kleredrag en voorkoms sal aan elke leerder verskaf word en moet nagekom word. Alle opvoeders sal toesien dat daaraan voldoen word.
 2. Voorgeskrewe skool-en sportdrag is verpligtend vir skoolbywoning, amptelike skoolaangeleenthede en deelname aan georganiseerde sport-aktiwiteite, skooltoere of -uitstappies, tensy anders gereël vir besondere geleenthede.
 3. Leerders se skooldrag en persoon moet ten alle tye netjies en skoon wees.
 4. Leerders mag nie in skool- of skoolsportdrag met hulle hande in die sakke wees nie.
 5. Hare: Seuns se hare ten alle tye kort en netjies (Hare mag nie oor wenkbroue, ore of kraag hang nie – mag nie hare kleur nie). Geen sigbare lyne ingesny nie. Seuns se hare bo-op die kop moet in verhouding gesny word tov langs sy kop (gebruik die volgende riglyn – nommer 2 geskeer dan moet 3 bo geskeer word, maw altyd 1 maksimum verskil). Geen “undercut” by dogters of seuns nie.

Dogters se hare netjies en vasgemaak (Mag nie hare kleur nie).

 1. Hoërskool leerders sal slegs Pette/Sporthoede dra indien hulle aktief verkeer.
 2. Dogters mag tydens die winter swart langbroeke dra wat die regte snit het (verkrygbaar by De Jagers).
 3. Dogters se rokke mag nie onder die knieë hang nie en mag ook nie meer as 4 vingers bo die knie hang nie.
 4. Gedurende die wintermaande sal slegs swart handskoene en serpe toegelaat word.
 5. Groen kleurbaadjie moet ten alle tye in die winter deur Hoërskool leerders gedra word asook wanneer dit deur die Fasehoof en Hoof versoek word.
 6. Hoërskool leerders moet ten alle tye hulle naambalkies dra.

 

Skoolkennisgewings:

 1. Leerders is verplig om alle kennisgewings wat die skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool vir dié doel aan hulle uitreik, aan hul ouers te oorhandig en om enige ontvangserkenning wat  die ouers moet voltooi, stiptelik aan die klasopvoeder te voorsien.

 

Algemene gedrag:

 1. Geen leerder mag op die skool rook of drank gebruik nie.
 2. Geen leerder mag in die openbaar drank gebruik nie.
 3. Geen sigarette, enige ander rookgoed, vuurhoutjies of aanstekers mag skool toe gebring word of in ‘n leerder se besit wees nie.
 4. Geen gevaarlike items / voorwerpe (bv. messe, knopkieries, klappers, ens) mag skool toe gebring word nie.
 5. Dobbel is verbode op die skoolterrein
 6. Vuil taal, vloek, onsedelike of skaamteloos gedrag is nie gepas vir ‘n leerder van hierdie skool nie
 7. Alle leerders moet die skool se naam in ere hou deur onberispelike gedrag in openbare plekke, op straat, in busse en self op jou fiets te handhaaf
 8. Duimry pas nie by ‘n leerder van ons skool nie en is ‘n uiters gevaarlike gewoonte
 9. Ons skoolklere word met trots gedra en mag nooit aan ‘n persoon gegee of verkoop word wat dit nie mag dra nie
 10. Omdat ons trots is op ons skool en ons mense, groet ons mekaar. Dit maak nie saak waar ons ons bevind nie. Ons gedrag is altyd onberispelik.
 11. Geen fisiese kontak word op die skool terein toegelaat nie.
 12. Sporthoedjies word ten alle tye buite gedra, gedurende pouses, sowel as L.O. en ander aktiwiteite wat buite plaasvind.  (NO HAT, NO PLAY). Formele hoed moet Maandae en saam met formele drag gedra word.
 13. Geen hoedens (formeel of sport) mag in die skoolgebou op ‘n leerder se kop wees nie.
 14. Alle leerders moet die weeklikse saalbyeenkomste bywoon. Slegs leerders wie se ouers/voogde vooraf skriftelike toestemming van die hoof verkry het, mag van die godsdienstige gedeelte van die saalbyeenkomste verskoon word.
 15. Tydens saalbyeenkoms heers daar altyd ‘n eerbiedige stilte in die saal.
 16. Indien leerders van tydelike deelname aan liggaamlike opvoeding (MBS) verskoon moet word, moet hul ouers of voog dit vooraf skriftelik versoek van die verantwoordelik onderwyser.
 17. In geval van aansoek om permanente of langdurige vrystelling van liggaamlike opvoeding (MBS), moet die aansoek gerugsteun word deur ‘n mediese sertifikaat.
 18. Die klasordereëlings moet in elke klas streng nagekom word.
 19. Wanneer aankondigings oor die interkom gedoen word, moet daar stilte wees.
 20. Ongemagtigde toegang tot enige skoolgebou of enige ander fasiliteit is streng verbode.
 21. Leerders mag nie fasiliteite of toerusting van die skool, insluitende sporttoerusting, buite skoolure sonder toestemming gebruik nie.
 22. Leerders moet deelneem aan die voorgeskrewe opvoedingsprogramme, tensy vrystelling deur die Onderwysdepartement verleen is.
 23. Wanneer leerders by buitemuurse skoolaktiwitieite aansluit, moet hulle hul pligte en verantwoordelikhede in verband daarmee getrou nakom,  tensy hulle vooraf betyds deur die  betrokke onderwyser daarvan vrygestel word.
 24. Ongemagtigde eet in klaskamers of enige ander lokaal binne die skoolgebou is verbode.

 

Beweging en aantree van leerders:

 1. Alle leerders moet betyds op die aangewese plekke aantree en in rye die skool binnegaan.
 2. Ordelikheid, stiptelikheid en stilte is ‘n vereiste wanneer leerders aantree, verdaag of van lokale verwissel.
 3. Tasse word altyd in die hand verste van die muur gedra, sodat die mure nie beskadig word nie.
 4. Elke leerder moet na pouse sorg dat hy/sy ordelik en stil aantree in die betrokke onderwyser/es se ry.
 5. Leerders mag nie gedurende die klaswisseling of periodes die toilette besoek nie, slegs pouses.  (Slegs met spesiale toestemming)
 6. Geen leerders word in die gange toegelaat tydens pouse of voor skool nie, behalwe op reëndae.

 

   Skoolwerk en huiswerk:

 1. Daar sal ten alle tye ‘n ordelike atmosfeer in die klaskamer heers.  Leerders mag nie onderrig versteur of verhinder nie.
 2. Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom.
 3. Alle leerders sal ‘n huiswerkboek ingevolge die skoolhoof of klasopvoeder se voorskrifte hou en bywerk.
 4. Leerders moet die voorgeskrewe huiswerk doen en dit stiptelik teen die bepaalde spertyd by die betrokke opvoeder indien. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, kan slegs verskoon word indien die  leerder op die  dag waarop die huiswerk voltooi moes gewees het, ‘n skriftelike nota van sy/haar ouers met ‘n aanvaarbare verduideliking vir die versuim aan die  opvoeder oorhandig.
 5. Alle leerders moet hul voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding doen om sodoende ‘n deurlopende werksetiek te ontwikkel. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, sonder ‘n aanvaarbare verskoning, sal as ‘n oortreding van hierdie reël beskou word.
 6. Leerders is verantwoordelik om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik in te haal.

 

Toetse en eksamens:

 1. Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens wat deur die opvoeders aan hulle opgedra word, te onderwerp. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, sal slegs in uitsonderlike gevalle verskoon word, mits die ouers/voogde van die betrokke leerder op die  vroegs moontlike geleentheid ‘n volledige en aanvaarbare skriftelike verduideliking aan die  skoolhoof oorhandig.
 2. Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van oneerlikheid weerhou.

 

Skoolrapporte

 1. Leerders moet handel met die skoolrapport wat aan hulle voorsien word volgens die voorskrifte wat die skoolhoof of klasopvoeder aan hulle mag voorsien.

 

Stiptelikheid:

 1. Leerders moet altyd op die bestemde tyd opdaag aan die begin van die skooldag en by die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit.  Wanneer leerders laat is, moet hulle ‘n skriftelike verskoning van hulle ouers verskaf. Leerders wat laat opdaag, moet eers by Ester by die kantoor aanmeld.

 

 Afwesigheid van skool:

 1. Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool en dan slegs met die  skriftelike toestemming van die  skoolhoof of sy verteenwoordiger indien hy nie beskikbaar is nie.
 2. Leerders wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is, moet by hulle terugkeer ‘n skriftelike verduideliking van hulle ouers voorlê. Afwesigheid vir meer as 3 (drie)  agtereenvolgende dae sal slegs verskoon word indien ‘n sertifikaat deur ‘n geregistreerde mediese praktisyn  voorgelê word, behalwe in die geval van dood of trauma in die leerder se huisgesin of  ‘n ander rede deur die skoolhoof goedgekeur.
 3. Na 8:15 word leerder afwesig gemerk, tensy geldige reeling vooraf gemaak is.

 

 Omgewing:

 1. Leerders mag nie die skool-/sportterreine of -geboue bemors nie.
 2. Leerders wat toeskouers of ondersteuners by enige skoolaktiwiteit is, moet die terrein deur hulle beset netjies en skoon agterlaat en moet seker maak dat alle rommel opgeruim en in vullishouers geplaas word.
 3. Leerders moet toilette skoon agterlaat.
 4. Dit is verbode om slagspreuke (“graffiti”), plakkers en/of plakkate op enige oppervlakte by die skool aan te bring.
 5. Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige opvoeder met betrekking tot die  handhawing van ‘n skoon en higiëniese skoolomgewing.

 

Detensie:

Detensie sal bestaan uit 2ure na skool, gemeenskapsdiens bv.optel van rommel, was van mure in en om die skool, enige pligte goed gesien deur die opvoeders wat dien as straf vir oortreding/ sit in ‘n klas en uitskryf van die gedragskode.

Indien‘n leerder nie hierdie detensie bywoon nie, sal ‘n bykomende detensie outomaties volg.  Sou ‘n leerder die detensies verontagsaam, sal dissiplinêre optrede / onderhoud met ouer / voog geskied.

 

Positiewe gedrag:

 

1.

Optel van papiere, rommel en die opruim van geboue en terrein tydens en na funksies

2.

Altyd vriendelik, beleefd en respekvol teenoor personeel, leerlinge en buitestaanders

3.

Altyd stiptelik t.o.v. skoolbywoning, buitemuurse aktiwiteite en opdragte wat ingehandig word

4.

Ambassadeur van die skool d.w.s die naam van die skool binne en buite skoolverband hoog te hou

5.

Algemene gedrag in en buite die klaskamer uitstekend

6.

Algemene netheid en skooldrag altyd volgens die skoolreëls

7.

Eerlik en betroubaar in alle opsigte

 

 1. Indien ‘n leerling deur die kwartaal uitgeblink/presteer het in die geïdentifiseerde kriteria, ontvang hy/sy aan die einde van die kwartaal gewone klere aantrek.
 2. Klaslys word omgestuur na alle betrokke personeel om aanduiding te gee of leerder kwalifiseer.
 3. Indien die leerling gedurende die jaar elke kwartaal of 3 van die 4 kwartale kwalifiseer ontvang hy/sy ‘n sertifikaat gedurende saalopening aan die einde van die jaar.

 

Nuwe hantering van stelsel:

 

 1. Alle 1AA, 1A, 1B en 2A debiete verjaar na die dag as die skool sluit vir die einde van kwartaal 2. Dws die leerders begin met ‘n skoon vorm aan die begin van die derde kwartaal (slegs 1AA, 1A, 1B en 2A debiete).
 2. Krediete kanselleer nie meer debiete uit nie, maar funksioneer apart.
 3. Leerders sal erkenning ontvang vir 100 krediete, 150 krediete, 200 krediete ensovoorts.

 

 

                     LONGACRES GEDRAGSKODE - 2019

 

Ek,                                                                         , leerder van Longacres Privaatskool aanvaar en ondersteun Longacres Privaatskool se Gedragskode.

 

 

 

 

Handtekening:  Leerder                                        Datum

 

 

 

Ek,                                                                       , ouer/voog van (leerder se naam) ______________________________ aanvaar en ondersteun Longacres Privaatskool se Gedragskode.

 

 

 

  Handtekening:  Ouer/Voog                                    Datum

 

 

 

Kontaknommers ouer/voog:

 

 

1.    ____________________________         2.    ______________________________

 

 

Opmerkings:  Hierdie beleid moet deur alle leerders en hul ouers / voogde onderteken word op die vorms wat aan leerders voorsien word op hul eerste skooldag.  Indien n leerder versuim om die vorm te teken, word die leerder nie as n ingeskrewe leerder van Longacres Privaatskool geag nie.

 

BELANGRIK:  ONKUNDE OOR GEDRAGSKODE OF SKOOLREëLS IS GEEN VERSKONING VIR DIE OORTREDING VAN SKOOLREëLS NIE

 

Krediete:

 

Optel van papiere, rommel en die opruim van geboue en terrein tydens en na funksies

10

Altyd vriendelik, beleefd en respekvol teenoor personeel, leerlinge en buitestaanders

20

Altyd stiptelik t.o.v. skoolbywoning, buitemuurse aktiwiteite en opdragte wat ingehandig word

10

Ambassadeur van die skool d.w.s die naam van die skool binne en buite skoolverband hoog te hou

20

Algemene gedrag in en buite die klaskamer uitstekend

10

Algemene netheid en skooldrag altyd volgens die skoolreëls

10

Eerlik en betroubaar in alle opsigte

20

 

Debiete:

Vlak 1 oortredings:

 

Oortreding

Kode

Punt

Dra nie pet/sporthoed tydens pouses of waar nodig. Pet/Sporthoed nie by skool.

1AA

5

Hoërskool leerders wat nie naambalkie dra nie.

1AA

5

Hare nie volgens voorskrifte.

1A

10

Afskryf van tuiswerk.  

1A

10

Laatkommery: klas, rye, tydens byeenkomste, vergaderings, ens.

1A

10

Praat in klas, rye, byeenkomste, tydens aankondigings, ens.

1A

10

Voer nie billike instruksies uit nie, bv. werk nie in klas nie.

1A

10

Skoolboeke word verwaarloos.

1A

10

Algemene onnetheid.

1A

10

Vandalisme (insluitend strooi van rommel).

1A

10

Verlaat skool / klaskamer sonder toestemming.

1A

10

Verontagsaming van klasreëls.

1A

10

Gebruik van vernederende en suggestiewe taal en tekens.

1B

20

Disrespekvolle optrede teenoor opvoeders.

1B

20

Opsetlike klasontwrigting: eet in klas, speel met selfoon, ens.

1B

20

Afwesigheid sonder verlof/Stokkiesdraai.

1B

20

Wangebruik en ongemagtigde gebruik van skooltoerusting (brandblussers, krane, alarmstelsel, ens.).

1B

20

Aanhitsing tot bakleiery; boeliegedrag (“taxing”).

1B

20

Wangedrag op busse na en vanaf skool.

1B

20

 

Vlak 2 oortredings:

 

Herhaalde vlak 1-oortredings. 

2A

50

Klasontwrigting (herhalend).

2A

50

Vervalsing van dokumente met minder ernstige gevolge.

2A

50

Bakleiery en die toediening van beserings. 

2B

100

Bedrog (vervalsing van dokumente, eksamenbedrog, ens.).

2B

100

Vandalisme: graffiti, skryf op banke, breek van vensters, ens.

2B

100

Besit en verspreiding van pornografiese, rassistiese, seksistiese materiaal; of die kyk en/of aflaai daarvan op enige rekenaar, selfoon of enige verwante apparaat by die skool.

2B

100

Dobbelarry.

2B

100

Rook van sigarette en die besit van sigarette.

2B

100

Rassistiese, seksistiese en diskriminerende opmerkings en gedrag.

2B

100

Ernstige ontwrigting van klas.

2B

100

Weiering om korrektiewe maatreëls te gehoorsaam.

2B

100

 

 

Vlak 3 oortredings:

 

Herhaalde vlak 2-oortredings. 

3A

150

Seksuele misbruik (teistering van medeleerders).

3A

150

Is onder die invloed van alkohol en dwelmmiddels.

3B

200

Diefstal van ‘n ernstige aard/Inbraak.

3B

200

Brandstigting.

3B

200

Ernstige vandalisme.

3B

200

Herhaalde ernstige wangedrag.

3B

200

Seksuele wangedrag (soos ontbloting).

3B

200

Fisiese aanranding van medeleerders (bakleiery, gooi van objekte, ens.).

3B

200

Seksuele oortredings waar leerders die oortreders is.

3B

200

Dreig van medeleerders of opvoeders.

3B

200

Betrokkenheid by bendeverwante aktiwiteite.

3B

200

Ontwrigting van skoolprogram d.m.v. opstand en betoging sonder toestemming.

3B

200

Betreding van skoolterrein terwyl skorsingsanksie nog geldig is.

3B

200

Maak van bomdreigemente.

3B

200

 

Vlak 4 oortredings:

 

Herhaalde vlak 3-oortredings. 

4A

200

Weiering om ontwikkelingsgerigte programme by te woon.

4A

200

Gevaarlike wapens: bring van wapens op skoolterrein, dreig persone met wapen, opsetlike aanranding van persone met wapen.

4B

Verhoor

Besit van dwelmmiddels op skoolterrein.

4B

Verhoor

Handel met dwelmmiddels op skoolterrein.

4B

Verhoor

Ernstige aanranding.

4B

Verhoor

Leerder is skuldig bevind in kriminele hof (onmiddellike uitsetting).

4B

Verhoor

Seksuele aanranding (verkragting).

4B

Verhoor

 

 

LONGACRES PRIVATE SCHOOL

CODE OF CONDUCT

To Download or get mailed to you, Click Here

Vision:

Longacres is a double medium Private School in Langebaan where children have the right to develop their potential and live it to the fullest.

 

Mission:

Longacres Private School is not only a diverse education institution with a Christen ethos, but a school community with great understanding and tolerance for other devotion groups.  Longacres Private School strives towards excellence and the holistic development of each child: physical, academically and creativity.  Our school assures optimal growth and exposure to quality cultural and sport activity through professional training.

 

Motto and Meaning of School Emblem:

Longacres Private School's motto represents the following: The cycle of birth and renewal is often symbolized in the annual agricultural cycle of sowing and harvesting.

 

Wheat:

Green:

Black:

White:

 

Wheat is linked with the fertility and life force.

Green is the colour of plant life and green is also for awakenings, new beginnings and growth.

Black is the colour for power and authority.

Symbolizes purity and innocence

 

 

 

 

 

 

 

 

Values and principles:

Values and general principles that is ruled:

 • Respect for fundamental human rights.
 • Respect for teachers.
 • Accepting multi-cultures and diversity.
 • Respect for the environment and school facilities.

 

The foundation for good behaviour:

An important focal shift in the effective handling of learner behaviour is the development and management of positive proportions between children amongst themselves, as well as between children and adults. As for building a relationship there must be a climate of trust and understanding for each other that is necessary and this must be implemented and developed between the school and classes. Then there will be respect, love, knowledge of each other’s feelings, a feeling of being one and the readiness to take responsibility for decisions and deeds done will be reached easier.

 

Schools have a very important task to teach the children to distinguish between acceptable and unacceptable behaviour. Opportunity must also be given for the development of insight and study. In a positive school situation the breaking of school rules is not looked on as a negative action against the school but as a negative action against other learners and teachers and causes conflict. In a positive school climate school rules are instrumental towards the overall development of the learner.

 

Extent of the code of conduct:

 • No learner is exempted from the obligation to follow the code of conduct.
 • It is very important that the whole school community must know when and where the code of conduct is applicable, namely:
 • On school property, before, during and after school hours.
 • During all school activity- on and off school property.
 • Outside school property, when the learner is identifiable on grounds of wearing our school uniform.

 

Objectives of the code of conduct

 • To create a discipline system through teaching and learning inside the school where the learner’s human rights and safety is protected.
 • To give a definite explanation of the behaviour and action that is expected of the learner so that they can adjust their behaviour accordingly.
 • To be consequent so that learners can feel secure by letting them know exactly what is expected of them. 
 • To have a measuring instrument for fair and acceptable behaviour. 
 • To have the school function on a day-to-day basis within the structured set of rules.
 • To create a safe environment for learners and educators.
 • To support the schools goals as set in the mission. 

 

The Principal:

 • Primarily responsible to establish positive behaviour in the school situation.
 • Ensures that staff, parents and learners are aware of the code of conduct of positive learner’s behaviour.
 • Ensures that the disciplinary rules as stipulated in the code of conduct are carried out.
 • Ensures that learner behaviour and situations are regularly discussed.
 • Ensures that learner behaviour is recorded.   
 • Organises staff training session about the management of learner’s behaviour.
 • Organises interviews with the parents about the progress of the learner’s behaviour.
 • Ensures that the school has a well-planned orientation programme for new learners (especially Gr. 8’s
 • Ensures fair and consequent management of all learners. 

 

The Deputy Head/Head of Department:

 • Responsible for the application of discipline.
 • Helps the Principal with the application of duties to ensure positive discipline in the school’s culture. 
 • Helps the Principal by providing learner support and leadership with regards to good discipline. 
 • Supervising the representative council of learners.
 • Responsible for the supervision and mentorship of the leader’s programme. 
 • Responsible for regular formal meetings with Head of Grades, senior staff and Phase Heads. 
 • Leads discussions about disciplinary trends and concerns in the school.
 • Gives feed-back about the School Based Assessment Team (SBAT) recommendations and interventions.   
 • Communicates with multi-functional teams at the district’s centres, community organisations and NRO’s. 

 

Grade Head/Senior Educators:

 • Organises regular formal meetings with Head of Grades, senior staff and Phase Heads. 
 • Have discussions about possible referrals to the SBAT.
 • Organises interviews with the parents to discuss a learner’s behaviour and needs.   
 • Manages the administrative system of disciplinary referrals and interventions.   
 • Reports any disciplinary concerns and trends to the School Management Team (SMT).

 

Tasks and responsibilities of the Educator:

 • Create a learner centred classroom where discussions may take place between learners, but it must      be focussed and done in an orderly way.
 • Plans well so that lessons can happen smoothly and that discipline can be applied easily.   
 • Expects cooperation of the learners. Wait for an instruction to be completed.  
 • Don’t make any threats that can’t be followed through.   
 • Don’t only deliver criticism.  When comments are made about a learner’s work, make sure to be positive too.
 • “Punishment” only according to the class, school and learner’s code of conduct.  
 • Make sure that the offender is addressed.  The class as a whole may not be punished.  This is unfair and may not happen. 
 • Don’t allow a row to be formed at your table when marking work.  This may create disciplinary problems in the class.
 • Don’t sit at your table when giving a lesson.  Move around and observe learners while they do group activities.
 • Ask the SBAT for advice and support about interventions and to manage specific learner needs. 
 • The School Management Team is there to support you.  Ask them for advice before it is too late. 

 

Tasks and responsibilities of the Advisory board:

 • Responsible for the development and regular revision of the learner’s code of conduct with the help of parents, teachers and learners. 
 • Responsible for the creation of a disciplined and purposeful environment in which teaching can take place.   
 • Ensure that the disciplinary practices of the school are within the framework of the South African Constitution and School’s Act. 
 • Appoints a disciplinary committee.   
 • Has fair hearings where focus is on positive intervention as a healing option.   

 

 • Keeps record of the disciplinary hearings.
 • Regularly have meetings with parents to discuss disciplinary situations.

 

Tasks and responsibilities of the representative council of learners:

 • Develops and encourages a positive learner spirit and culture in the school.   
 • Encourages fellow learners to participate and be responsible for the functioning of the school.
 • Promotes good discipline by having regular learner meetings and discussions.   
 • Uses communication channels to discuss learner frustrations and fears.   
 • Promotes positive communication with educators and the school management.   
 • Creates clubs and special projects to promote learner participation.   
 • Act as ambassadors for the school in the community. 

 

Tasks and responsibilities of the Class Monitor system:

 • Promotes good discipline in the class and school grounds.
 • Ensures that the class is neat and clean.
 • Promotes class pride.
 • Monitors class attendance.
 • Communicates with class educators about learner issues and grievances 

 

Positive discipline:  Parents responsibility

 

The Primary school learner:

 • Know the school’s code of conduct and encourage your child to abide to the rules.
 • Strengthen the code of conduct by being primarily responsible for your child’s discipline.   
 • Create a secure atmosphere for your child so that he/she can grow and develop.   
 • Ensure that your child attends school regularly.  Communicate reasons to the school for your child being absent.
 • Discuss your child’s school day on a regular basis.  Learners like to share their experiences with you. 
 • Get to know your child’s educator.  A good teacher-parent relationship ensures a happy secure child.  This is necessary to support and improve manipulative behaviour.
 • Strengthen learning at home by checking your child’s homework.   
 • Be actively involved and support your child’s academic and extra-curricular activities.   
 • Listen to your child and the educators with an open mind.  Refrain from being prejudiced and always look for a win-win situation. 
 • Teach your child to solve problems that they encounter daily, positively and to avoid confrontation with violence.  

 

The High School learner

 • Know the school’s code of conduct and encourage your child to maintain it.
 • Strengthen the code of conduct by taking primary responsibilities for your child’s discipline.
 • Create a safe environment and atmosphere for your child so that he/she can positively grow and develop.   
 • Be active in your child’s life.  Be aware of everything happening in their lives. Be informed about the development of the adolescent’s development to ensure that you understand their behaviour better.   
 • Make time for quality time with your child.  Adolescence is the time for your teenager to ‘loosen’ themselves from family and to spend more time with their friends and school.  Time with family and friends is still very important for the emotional and social development of your child.   
 • Listen rather than to talk.  Adolescents want their needs to be known by expressing their feelings. Give recognition to this and listen with understanding by guiding your child.
 • Positive enforcement of positive behaviour!  Praise positive behaviour – it is more effective than criticism.  Using language that breaks the child’s self confidence and feelings will not help much.  The best instruments that you have to your possession to build good relationships is love, caring, sensitivity, encouragement, understanding, communication, attention, appreciation and acceptance. 
 • Teach your adolescent that rights and responsibilities go hand in hand.  Present them with increasing rights and make them part of the decision making.  Develop their decision making, problem solving and choice making skills.   
 • Encourage them to be part of community projects.  The feeling of self-esteem develops if they become part of such initiatives. It changes the focus from themselves to that of the people around them.   
 • Build memories with your child.
 • Be aware that your emotions have an effect on your child.  They way you control it will allow the child to have empathy for other people.   

 

 • Stay on track with the world of the adolescent by talking to other parents and professional people.  Know the danger signs of a ‘child in crises’ and react in time. 

 

Procedure of a disciplinary process:

 

 1. Investigation of an alleged serious misconduct.
 • If there is alleged that a learner has made him/her guilty of serious misconduct, it must be given in writing to the principal.
 • The principal that a person is not guilty until proved guilty must be kept throughout the process by the investigator.  Applying this is subject to the provisions of the law and protocol as accepted by the WCED. 
 • Interviews with witnesses must be in the interest of transparency and for the goal to notate any further enquiries.  The enforcement of confidentiality is of utmost importance.  
 • Witnesses may not be intimidated and/or influenced.  Witnesses may not be instructed or told what to testify about.
 • Caution must be taken when young children are involved.  Aggressive confrontation to get a confession must be avoided.   
 • The alleged offender must be given enough opportunity for support by his/her parents when it is expected of him/her to give a statement which can be incriminating. 
 1. Notice of hearing
 • Fairness includes that the alleged offender must be given an opportunity to be heard and given enough time and notice of the hearing.
 • A notice for a hearing must be given to the learner and the parents five (5) work days before the hearing takes place.
 • The notice must include information about the alleged violation as well as the date, time and place the hearing will take place.   
 • The learner who was accused must be given the opportunity to give his/her account of the violation and to call witnesses if need be.   
 • - In cases where a learner is suspended immediately as a precautionary measure because of a serious violation a notice of the hearing must be given seven (7) school days before the hearing.

 

 1. Disciplinary committee
 1. A Disciplinary committee, including at least two members of the advisory board as well as the principal, will act as an impartial trio in the hearing of the complaint against the learner.
 2. The person who leaded the investigation before the hearing may not be part of this committee.  
 3. Decisions made by this group must be done so in good faith without any prejudice.   
 4. This trio should:
 • Listen to both sides.
 • Have an open mind and be impartial.
 • Only the relevant information must be taken into account.
 • Take a reasonable decision based on facts.
 • Not to rely on hearsay.

 

 1. Actions at the start of a hearing:

 

 • Establish if the learner and his/her parents/guardians received the written notice, read and understood it.  Opportunity must be given for questions to clear out any uncertainties.   
 • The parents should be given access to any information the school has which can be used in defence of the learner.  Copies of statements must be given to them.   
 • The seriousness of the complaint with the possible punishment should be explained to the learner   and his/her parents.  They must also realise that witnesses can be tested in a cross examination.
 • The parents of the learner should be given the opportunity to ask questions and to address any request.

 

 1. The disciplinary hearing

 

 1. The following procedure should be followed:
 • The person who handled the complaint of the serious violation (principal or senior educator) will act as the prosecutor and will read the complaint for recording purposes.  The chairman will give the learner opportunity to plead “guilty” or “not guilty”.

 

 • In the case where the learner pleads “guilty”, the chairman must still ask questions to get information to support the plea.
 • In the case where the learner pleads “not guilty” the following procedure must be followed:
 • The prosecutor keeps the proof before the statements are made and gives the witnesses opportunity to confirm the details.   
 • Where the accused learner gives evidence, for the cross examination the prosecutor has the right to call the learner or any witnesses for the defence.
 • The Chairman and any other member of the disciplinary committee must act in fairness when asking any witness for more information about the evidence given.
 • It is important to keep into mind that according to article 33(2) of the constitution, the chairman-on behalf of the disciplinary committee- must give reasons for their findings. These reasons must be reasonable and fair and be based on all the relevant information.  The parents and the learner must be given a written result of the hearing.
 • In the case where the learner’s suspension is pending due to a reaction of the Head of the Education department about the suspension, a record must be kept about the hearing and the results must be sent to the Education department.   
 • A copy of the recording must be filed at the school.
 • All learners have the right to appeal.

 

 1. Decision about the most appropriate punishment (Factors that need to be taken into account when considering the most appropriate punishment):

 

 • The Learner’s:
 1. Age and developmental phase. (An 8 year old and a 15 year old can’t be handled the same way).
 2. Attitude towards school work and fellow learners.
 3. Disciplinary record and willingness to want to change.
 4. The learner’s reasons for the violation.
 5. The learner’s regret and willingness to co rectify the violation.
 • Type of violation and the extent thereof:
 1. Relevant situation.
 2. The effect of the violation had on others.
 3. The frequency of the violations.
 4. The extent of damage and loss.
 • The responsibility of the school community:
 1. Must take responsibility for leading the learner by taking the following into consideration when corrective actions are taken: Compensation, recovery, deterrence and prevention.

 

 1. Disciplinary Checklist:
 • To ensure that the disciplinary actions are fair, the following question can be asked:
 • Is the reason for the disciplining valid (Is the School’s Code of conduct or any other law) being transgressed?)
 • Do the learners know the rules?
 • Did he/she receive enough warnings?
 • Was the nature of the violation explained to the learner?
 • Is there enough evidence about the violation?  Is the evidence valid and acceptable?
 • Is the hearing held according to the correct procedure in the case of a serious violation?
 • Is the punishment consequent for similar violations but with consideration of the circumstances?
 • Are the learner and the parents informed about the reason for the punishment?
 • Is the punishment fair – was there a good reason?

 

Level 1 Violation:

 

 • Copying homework.
 • Arriving late: class, rows, for events, meetings, etc.
 • Talking in class, rows, events, during  announcements, etc.
 • Not reacting/doing instructions given, eg. Not working in class.
 • School books are neglected.
 • General untidiness. 
 • Vandalism (including littering).
 • Misuse of unauthorized school equipment (fire extinguisher, taps, alarm systems, etc.)
 • Leaving the school/class without permission.
 • Using humiliating and suggestive language and signs. 
 • Disrespectful behaviour towards educators.
 • Purposefully disrupting the class: eating in class, playing with cell phone, etc.
 • Absenteeism without leave/ truancy.
 • Not obeying class rules.
 • Encouraging fighting; bully behaviour (“taxing”).
 • Not behaving on busses to and from school.

Different intervention strategies:

 • Class educator/Subject educator is responsible for class management and learner behaviour (See class management).
 • Classroom rules are a prerequisite for handling behaviour and application of measures to reinforce it (see classroom code of conduct in each classroom).
 • Peer helping programmes can have a positive effect to create a positive school climate and to manage learner behaviour (see Support structures).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 2 violations:

 • Repeating Level 1 violations.
 • Repetively disrupting the class.
 • Rassist, sexist or discriminating comments and behaviour.
 • In possession of pornographic, racist and sexist material and the distribution thereof, or looking and/or downloading this from any computer or device used on school property.
 • Cheating (forgery of documents, exam cheating, etc.).
 • Vandalism: graffiti, writing on furniture, breaking of windows, etc.
 • Fighting and causing injuries.
 • Gambling.
 • Possessing and smoking of cigarettes.
 • Forging documents with less serious results.
 • Serious disruption of classes.
 • Disobeying to apply corrective rules.

Different intervention strategies:

 • SBAT: The school based team and senior management team with the help of relevant advisors in the community and the EDO’s circuit team (see Support structures).
 • Grade head (see tasks and responsibilities of grade head).
 • Parent involvement (involve parents in joint discussion making and support for the learner).
 • Development programme in the community (involve learner in relevant developmental programmes presented by the community).
 • Corrective measures (decision making by the disciplinary committee).
 • Individual Support Plan (ISP): updating class report can be part of this.  (See Support structures).
 • Educators as mentor for learners (See Support structures)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 3 Violation:

 

 • Repetitive level 2 violations.
 • Repetitive serious misbehaviour.
 • Is under the influence of alcohol and drugs.
 • Stealing of serious nature/breaking and entering.
 • Arson.
 • Serious vandalism.
 • Sexual abuse (harassment of fellow learners).

Sexual misconduct (like denudation).

 • Physical assault of fellow learners (fighting, throwing of objects, etc.).
 • Sexual violations where the learners are the violators.
 • Threatening of fellow learners or educators.
 • Participation in gang related activities.   
 • Disruption of school programme by rebellion and protest behaviour. 
 • Entering the school property whilst under suspension
 • Making bomb threats

Different intervention strategies:

 • Community service providing (correct measures)
 • SBAT: The school based team and senior management team with the help of relevant advisors in the community and the EDO’s circuit team (see Support structures).
 • Parent involvement (involve parents by the intervention processes, see Disciplinary hearings).
 • Development programme in the community (involve learner in relevant developmental programmes presented by the community).
 • Educators as mentor for learners (see tasks and responsibilities of educators).
 • Circuit team (EDO).
 • Stop abuse policy.
 • Drug policy for schools for drug related violations.
 • Departmental policy with regards to suspension and expulsion.
 • Advisory board (see Disciplinary hearing).

 

Level 4 Violation:

 

 • Repetitive Level 3 violations.
 • Refuses to attend the developmental programme.
 • Dangerous weapons: bringing weapons on the school property, threatens someone with a weapon, purposefully assaulting people with a weapon.
 • Possessing drugs on school property.
 • Trading with drugs on school property.
 • Serious assault.
 • Learner is found guilty in a criminal court (immediate expulsion).
 • Sexual assault (rape).

Different intervention strategies:

 • Advisory board (see Disciplinary hearing).
 • South African Police Services (SAPS) – criminal violations like drugs, weapons, rape and serious assault.  
 • Parent involvement (see Disciplinary hearing and Parents’ roll).
 • Social workers as service providers (Support system for learners and parents).
 • Circuit team (EDO)
 • Expansion committee (see Disciplinary hearing).

Law:

 

 1. South African School’s Act, (Act no. 84 of 1996) as amended by the Education Laws Amendment Act, 2005. (“SASA”)
 2. The regulations for Misconduct of Learners at Public Schools and Disciplinary Proceedings, 2001 (General Notice 2591 of 2001). (“Regulations”)
 3. The promotion of Administrative Justice Act (Act no. 3 of 2000)
 4. The promotion of Access to Information Act (Act no. 2 of 2000)
 5. The constitution of the Republic of South Africa (Act no. 108 of 1996)
 6. National Law on Health (Wet no. 2 van 2011)
 7. Drugs and drug trading (Wet, No 140 van 1992)
 8. Law on Alcohol van 1989 and tobacco under the age of 16 years.
 9. Law on tobacco of 2000.

 

General:

It is very important to know that our school’s code of conduct is in line with the National Law but that Private Schools have leeway and are allowed to adjust their code of conduct to fit with the school.   

 

Breakdown of Longacres Private School merit and demerit system:

Violations are punished with negative points that are summarized in the Level 1-4 Violations of our Code of Conduct and Disciplinary System.

 

Points

Procedure and Sanctions

 Responsible Person

50 points

  Detention

 Class educator

100 points

1. Detention 2. Short interview with learner

 Head of Grade

 1. points

  1. Detention 2. Letter to parents/guardians

 

 Head of Phase

200 points

1. Detention 2. Interview with parents/ guardians 3. Yellow card for 3-4 weeks

 

 Head of Phase/Principal

300 points

5 School days suspension

 Principal/Advisory board

Level  4B violation

Disciplinary hearing

 Advisory board

 

Eviction and suspension:

According to Art. 9 of the school Schools Act, the Advisory board (Disciplinary Committee) has the right to suspend a learner for a time period of 5 days on ground of the learners misconduct.   Application for suspension can also be handed in to the Provincial Head of the Education Department by the Advisory board (Disciplinary committee).

The dos and don’ts: 

Don’ts:

 • No late arrivals will be accepted!!
 • No learner may be in the building during break or after school or be on the stairs between classes unless allowed to by staff. 
 • No learner may move around or between the school buildings after school.
 • No hanging around in the bathrooms is allowed.
 • No shouting, whistling, singing or noise is allowed during the changing of classes. 
 • No throwing of stones or any other objects is allowed on the school premises. 
 • No learner may sit or drive around in a vehichle during school hours/break.

      

  Do’s:

 • Attend all your classes.
 • Mondays – Fridays: Line-up in class groups in the quad when the bell rings.
 • Changing of classes must happen quickly. Stand in a neat row before the class is entered. 
 • Be focussed on what you are doing.  A focussed person will get more opportunities someone who takes chances. 

 

School policy with regards to alcohol and drug misuse:

 1. The Principal and the Advisory board is of opinion that the presence of learners who in any way are involved with substance(alcohol, drug, etc.) use or misuse thereof not undermines the image of the school as well as all the moral well-being of the learners.  Taking part in this is prohibited.
 2. The Principal and the Advisory board accept that the school has an obligation to support parents/guardians of learners who are involved in the use / misuse of substances. 
 3. In the above-mentioned the school and Advisor board expects parents/guardians to give their full cooperation and support.
 4. If a learner is tested positive for substance use, they will only be allowed to enter the school if their blood test is negative (clean)

 

Parameters/framework in which the school will apply the Anti-alcohol and drug policy:

 

 1. When a learner is in possession of / or under the influence of legal or illegal alcohol/drugs:
 1. On the school property:
 • During or after school hours.
 • In school clothes or not.
 1. During a school outing away from school grounds:
 • During or after school hours.
 • In school clothes or not.
 1. Where the school is present / as a representative of the school:
 • During or after school hours.
 • In school clothes or not.
 1. In the case where a learner can be identified as a learner of the school.
 • During or after school hours.
 • In school clothes or not.

 

 1. The lawful context:
 1. The use of alcohol and / or tobacco by a minor is illegal:
 2. lcohol under the age of 18 according to the Law on Alcohol of 1989 and tobacco under the age of 16 according to the Law on tobacco of 2000.
 3. It is a criminal offence to be in possession of an illegal substance or to be under the influence        of an illegal substancel (Drug substances and Drug trading of Law, No 140 of 1992)
 4. The school is obligated to act upon any learner who is guilty or of who is suspected of violating the school’s code of conduct and whom find themselves guilty of any misconduct (South-African School law, 1996).  The ‘learner’ means a person who is under the rules and discipline of a school.

 

Drug trading: IMMEDIATE SUSPENSION

 1. If there is suspected that a learner is trading with drugs, the school will report it to the Narcotics branch of the local Police. 
 2. If a learner is taken into custody, he/she will automatically be suspended from the school. 
 3. The Advisory board will have an urgent formal disciplinary hearing and recommendations will be given by the Provincial Department of Education to help suspend the learner as quick as possible.  

 

School policy about smoking on school property and in school clothes:

According to the South African law against smoking, smoking is illegal at any place where education takes place and is thus illegal for any school learner on school grounds.  Accordingly a person/institution that disobeys this law can be fined with R50 000 and individuals with R500.  It will be seen as a serious offence if learners smoke on school property.  These situations will be handled in the light of the South-African Schools Anti-smoking law (National Law on Health 2 of 2011).  

 

Cellular phone/technology policy:

 1. No cellphones/technology is allowed in the class except if the educator gives permission If a cellphone/earphones, MP3- players, beat boxes or any other technological apparatus is found by a learners it will be confiscated. 
 2. The school accepts NO RESPONSIBILITY if a cellphone is lost or stolen on the school’s property.  A safe place to keep it will be provided. 
 3. Any confiscated cellphone and sim-card of any technological apparatus will only be given back to the legal parent/guardian (ID book required).
 4. The above includes phone watches.
 5. Misuse of the schools I-pads for anything other than the prescribed work given by the educator will be punishable.

 

Testing of new learners:

 

New learners will only be tested once a year. If his/her application is unsuccessful he/she will only be re-tested the following year.

 

Clothing and appearance:

 1. The prescribed rules about clothing and appearance (hair etc.) will be handed out to each learner. All the educators will ensure that the rules are obeyed. 
 2. Prescribed school and sport clothing is compulsory for attending school, official school functions and participation in organised sport activities, school tours or outings, except if organised differently for a specific situation.
 3. Learners clothing and appearance must always be clean and neat. 
 4. Learners may not have their hands in their pockets in their school or sport clothes. 
 5. Boys hair must always be short and neat (hair may not touch ears, collar or eyebrows – no colouring of hair). No visible lines and patterns cut into the hair. Boys hair on top of his head must be cut in ratio with the side of his head (Use the following guideline – If the side of your hair is cut with a number 2 then the top of your head must be cut with a number 3. In other words the difference will always be only 1). No undercut allowed in boys/girls haircut.

Girls hair must always be tied up with a dark green or black elastic. The colouring of hair, of both boys and girls, prohibs highlits. Learners will receive 5 days to rectify his/her hair to it’s natural condition.

 1. High School learners will only wear caps when they are physically active (no cap, no play).
 2. Girls are allowed to wear long black pants during winter time. The pants must be the right cut (available at De Jagers).
 3. Girls skirts not allowed to hang underneath their knees and also not be higher than 4 fingers from the knees.
 4. During the winter only black scarfs and gloves will be allowed.
 5. High learners must always wear their green blazer during winter. As prescribed by Phasehead and Principal.
 6. High School learners must always wear their name badges.

 

School notices:

Learners are obligated to give any notices received by the principal or educator for this purpose to their parents/guardians and to return any acknowledgment of receipt thereof back to the principal or educator.   

 

General behaviour: 

 1. No learner may smoke or use alcohol on the school grounds.
 2. No learner may use alcohol in public.
 3. No cigarettes, any smoking devices, matches or lighters may be brought to school or be in the learner’s possession. 
 4. No dangerous items / objects (eg. Knives, knobkierie, fireworks, etc) may be brought to school. 
 5. Gambling is prohibited on the school property. 
 6. Foul language, swearing, indecent or shameless behaviour is not acceptable for a learner in this school. 
 7. All learners must always respect the school’s name by having impeccable behaviour in public places, on street or on your bicycle. 
 8. Hitchhiking is not appropriate for a learner for this school and is a dangerous habit.
 9. Our school clothes must be worn with pride and may not be given or sold to people/learners not in this school who may not wear it.
 10. Because we are proud of our school and our people, we greet each other.  It does not matter where we are.  Our manners must always be impeccable. 
 11. No physical contact is allowed on the school property.
 12. Sport caps are worn at all times outside, during breaks and P.T. and any other activities that take place outside. (NO HAT, NO PLAY)

Formal caps must be worn on Mondays and with formal school uniform.

 1. No caps – formal or sport may be worn in the school building. 
 2. All learners must attend the weekly hall assemblies.  Only learners who have written permission, due to religious reasons, from their parents/guardians and the principal will be excused from attending.  
 3. During hall assemblies there will always be a respectful silence in the hall. 
 4. If learners must temporarily be excused from doing PT (HMS), their parents/guardians must give a written request to the educator involved.
 5. Application for a permanent or longer time period to be excused from PT must be accompanied by a medical certificate. 
 6. Class rules must strictly be obeyed at all times.
 7. When announcements are made on the intercom there must be immediate silence.
 8. Unauthorized entry to the school building or any facility is strictly prohibited. 
 9. Learners may not use any school facilities or sport equipment outside of school hours without permission. 
 10. Learners must participate in prescribed educations programmes except if exemption is given from the Department of Education. +
 11. If learners take part in extra-curricular activities they must adhere to their responsibilities and duties with regard to the activity except if they are exempted thereof by the responsible educator.
 12. Unauthorized eating in the classroom or any room is prohibited. 

 

Movement and assembling of learners:

 1. All learners must be on time to assemble on the designated places and enter the school building in rows. 
 2. Orderliness, punctuality and silence is a prerequisite when learners assemble, adjourn or change classes. 
 3. Suitcases are always carried in the hand furthest from the wall so that the walls aren’t damaged. 
 4. Every learner must insure that they report orderly and quietly in the appropriate educator’s row.
 5. Learners may not go to the bathroom when classes are changing.  (Only with special permission). They may only go during break.
 6. Learners may not be in the passages during break or before school unless it rains. 

 

   School work and homework:

 1. There will always be an organized atmosphere in the classroom.  Learners may not interrupt or prevent teaching from taking place. 
 2. Learners must adhere to all class assignments at all times.
 3. All learners’ homework books must be according to the prescribed arrangements of the principal and educators.
 4. Learners must do the prescribed homework and hand it in when asked to. Failure to abide to this rule will only be excused on the day the homework had to be handed in, with a written excuse from the parents/guardians, given to the educator. 
 5. All learners must complete their homework with enthusiasm, conscientiousness and dedication so that continuous work etiquette can be developed.  Neglecting to abide to this rule without an appropriate excuse will be seen as a violation of the rule. 
 6. Learners are responsible to catch up on any work they missed as soon as possible. 

 

Tests and examinations:

 1. All learners are obligated to do all tests, examinations and tasks given to them by educators.  Neglecting to obey this rule will only be excused if a valid note written by the parents/guardians is given to the principal in time.
 2. Learners must refrain from being dishonest during tests and examinations.

 

School reports

 1. Learners must abide to the rules and regulations given by the educators and principal when receiving reports. 

 Punctuality:

 1.  Learners must always arrive on the intended time for the beginning of a school day or any other school activities.  If learners are late they must give a written excuse by their parents/guardians.  Learners who arrive late must be accompanied by their parents/guardians and signed in at the secretary. 

 

 Absent from school:

 1. Learners may only be absent from school in special instances with a written letter and permission from the principal or his representative if he is not available. 
 2. Learners who were absent for 1 to 3 days must hand in a written explanation to the school.  Absenteeism for more than 3 (three) days must be accompanied by a medical practitioners certificate of absence except in the case of death or trauma in the child’s family and permission is then granted by the principal. 
 3. After 08:15 a learner will be marked as absent unless other arrangements were made.

 

Environment:

 1. Learners may not mess in/on the school/school grounds or buildings.
 2. Learners who are in an authence or supporters, must at all times leave the area they were in, neat and clean and make sure that all the rubbish is picked up and thrown in the bins. 
 3. Learners must leave the toilets and bathrooms clean and neat.
 4. ‘Graffiti’, stickers and posters are prohibited on any surface of the school. 
 5. Learners must obey any reasonable instructions given by the principal or educators regarding the cleaning and hygienic use of the school environment.

 

Detention:

Detention will be community service for 2 hours after school: Picking up papers, washing walls in and around the school or any duties seen as an appropriate punishment by the educators eg. Sitting in the class / writing out the code of conduct, etc. 

If a learner doesn’t attend a detention session, detention will automatically be given for the following week.  If a learner disobeys the detention then a disciplinary action / interview will be held with the parent / guardian. 

 

Positive behaviour:

 

1

 

Pick up papers, litter and cleaning school buildings and school grounds.

2

 

Always friendly, polite and respectful towards staff, learners and the public.

3

 

Always prompt with regards to school attendance, extra-curricular activities and assignments that must be handed in. 

4

 

Ambassador of the school in other words keeping the name of the school high at school or outside school. 

5

 

General behaviour is excellent in and outside of the classroom. 

6

 

General neatness and school clothes always correct as stipulated by the school rules.

7

 

Honest and trustworthy in all aspects.

 

 1. If a learner excels during the term in the above-mentioned criteria, he/she will be allowed to wear civvies at the end of the term.
 2. Class lists will be sent around to all the staff members to indicate if a learner qualifies. 
 3. If a learner qualifies 3 of the 4 terms for the above-mentioned criteria, then he/she will qualify to receive a certificate during the hall assembly at the end of the year. 

 

New implementation of the system.

 1. All 1AA, 1A, 1B and 2A demerits will expire on the day after the school closes for term 2. This means that the learners will start term 3 with a clean sheet. (Take note – this only includes 1AA, 1A, 1B and 2A demerits).
 2. Credits does not cancel out demerits. Credits and debits will run separately from each other.
 3. Learners will receive acknowledgment for 100 credits, 150 credits, 200 credits and so forth.

 

LONGACRES CODE OF CONDUCT IMPLEMENTED 2017

 

I,                                                                         , learner of Longacres Private School accepts and supports Longacres Private School’s Code of Conduct.

 

 

 

 

Signature:  Learner                                               Date

 

 

 

I,                                                                      , parent/guardian of (learner’s name) ______________________________ accepts und supports Longacres Private School’s Code of Conduct.

 

 

 

  Signature:  Parent/Guardian                                    Date

 

 

 

Contact numbers parent/guardian:

 

 

1.    ____________________________         2.    ______________________________

 

 

Remarks:  This policy must be signed by all learners and their parents/guardians on the forms given to the learners on the first day of school.  Failure to do so will mean that the learner won’t be an enrolled learner of Longacres Private School. 

 

IMPORTANT:  IGNORANCE ABOUT THE CODE OF CONDUCT OR SCHOOL RULES IS NOT AN EXCUSE FOR THE VIOLATION OF SCHOOL RULES

 

Credits:

 

Picking up papers, litter and cleaning of buildings and school grounds during and after functions.

10

Always friendly, polite and shows respect towards staff, learners and the public.

20

Always prompt towards school attendance, extra-curricular activities and assignments that must be handed in. 

10

Ambassador of the school in other words keeping the name of the school high at school or outside school. 

20

General behaviour is excellent in and outside the class. 

10

General neatness and school clothes always correct as stipulated by the school rules.

10

Honest and trustworthy in all aspects.

20

 

Debits:

Level 1 Violation:

 

Violation

Code

Points

Not wearing cap (formal and sport) during breaks and when requested.

1AA

5

High School learners not wearing name badges.

1AA

5

Hair not according to prescribed criteria.

1A

10

Copying of Homework.  

1A

10

Arriving late: Class, rows, school events, meetings, etc.

1A

10

Talking in the class, rows, events, during announcements, etc.

1A

10

Does not carry out reasonable instructions, eg. Doesn’t work in the class.

1A

10

School books are neglected and not looked after.

1A

10

General untidiness.

1A

10

Vandalism (including littering).

1A

10

Leaves school / classroom without permission.

1A

10

Not obeying class rules.

1A

10

Uses humiliating and suggestive language and hand signs.

1B

20

Disrespectful towards educators.

1B

20

Purposefully disrupting the class:  eating in class, playing with a cellphone, etc.

1B

20

Absent without permission / truancy.

1B

20

Misuse or unauthorized use of school equipment (fire extinguishers, taps, alarm system, etc).

1B

20

Prompting fighting; bully behaviour (“taxing”).

1B

20

Misconduct on busses to and from school.

1B

20

 

Level 2 Violations:

 

Repeated level 1 violation. 

2A

50

Repeated disruption of class.

2A

50

Forgery of documents with less serious results.   

2A

50

Fighting and causing injuries. 

2B

100

Cheating (exam forgery, etc.).

2B

100

Vandalism: graffiti, writing of desks, breaking windows, etc.

2B

100

Possessing and distributing pornographic, racist, sexist material; or looking and/or downloading thereof on any computer, cell phone or apparatus at school.

2B

100

Gambling.

2B

100

Smoking of cigarettes or has possession of cigarettes.

2B

100

Racist, sexist or discriminating remarks and behaviour.

2B

100

Serious disruption of the class.

2B

100

Refusal to do corrective measures.

2B

100

 

 

 

Level 3 violation:

 

Repeated Level 2 violations. 

3A

150

Sexual abuse (harassment of fellow learners).

3A

150

Is under the influence of alcohol and drugs.

3B

200

Theft of a serious nature/ breaking and entering.

3B

200

Arson.

3B

200

Serious vandalism.

3B

200

Repeated serious misconduct.

3B

200

Sexual misconduct (like denudation).

3B

200

Physical assault of fellow learners (fighting, throwing of objects, etc.).

3B

200

Sexual misconduct where the learners are the violators.  

3B

200

Threaten fellow learners or educators.

3B

200

Participation in gang related activities.

3B

200

Disruption of the school programme by rising and demonstrating without permission.

3B

200

Entry of the school property whilst still under suspension.

3B

200

Making bomb threats.

3B

200

 

Level 4 violations:

 

Repeated level 3 violations. 

4A

200

Refusing to attend developmental programmes. 

4A

200

Dangerous weapons: bringing weapons on the school property, threatening people with a weapon, purposefully assaulting people.

4B

Hearing

In possession of drugs on the school property.

4B

Hearing

Trading with drugs on the school premises.

4B

Hearing

Serious assault.

4B

Hearing

Learners are found guilty in a criminal court (immediate suspension).

4B

Hearing

Sexual assault (rape).

4B

Hearing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back Back to top